Kommunpolitiskt program 2019-2022

Ladda ner vårt valmanifest

HÄR…

I KORTHET

Arbetsmarknad
Vi verkar för:
– Att skapa goda förutsättningar för företag och medborgare och etablera sig
– Att samverkan med Arbetsförmedlingen ska utvecklas och förstärkas
– Att förbättra matchningsarbetet i samverkan med Arbetsförmedlingen – aktiva individuella insatser utifrån arbetsmarknadens behov, såväl teoretiska som praktiska
– En utökning av sommarpraktiken
– Att satsa på utökad kommunal praktik för nyanlända

Barn, skola och utbildning
Vi verkar för:
– Att minska storlekarna på barngrupper och skolklasser
– Att alla beslut som fattas värderas utifrån de effekter besluten har på segregationen
– Att förbättra arbetsmiljön i skolan, förskolan och fritidshem
– Att skolhälsovården byggs ut så elevvårdspersonalen får mer tid för det direkta mötet med eleverna
– Att öka antalet vuxna i skolan för att upptäcka elever med speciella behov tidigare
– Att säkerställa att det ska finnas trygghetspedagoger på alla skolor för att skapa en tryggare skolgång och avlasta lärarna
– Att bygga ut barnomsorgen på obekväm arbetstid och erbjuda detta under dygnets alla timmar
– Att eleverna skall erbjudas läxhjälp och studiestöd samt att följa utvecklingen i de kommuner som infört läxfri skola
– En utökning av vuxenutbildningen med särskilt fokus på utbildningar inom bristyrken

Barn och unga vuxna psykisk ohälsa och samverkan
Vi verkar för:
– Att Nybro kommun instiftar en åtgärdsplan för ungdomar som drabbas av psykiska problem
– Att man prövar en modell där föräldrar har rätt till ombud när de kallas till skolan på samtal eller elevvårdskonferens om sittbarns problem eller uppförande
– Att det genomförs utbildningsinsatser för personal inom barn- och familjeenheten inom området ”våld i nära relationer”

Ett levande centrum
Vi verkar för:
– Att återinföra gågata längs storgatan genom centrum
– Att inrätta en kommunal evenemangsfond
– Att förbättra kommunikation och samarbete mellan kommun och näringsliv
– Att stärka samarbetet med kommunens föreningar
– Att förbättra utsmyckning i centrum och skapa mötesplatser på torget för ökad trivsel för både invånare och besökare

Hela kommunen ska leva
Vi verkar för:
– Att nybyggnation av radhus sker på landsbygden
– Att titta på nya möjligheter för kollektivt resande
– Att utveckla hur vi kan stödja det lokala näringslivet på landsbygden
– Att skapa mötesplatser för invånare, föreningsliv och näringsliv där vi jobbar med utvecklingsfrågor
– Att skapa förutsättningar för att räddningstjänsten ska fungera i hela kommunen
– Att genom landsbygdsfonden stötta lokala initiativ för en levande landsbygd

Infrastruktur
Vi verkar för:
– En fortsatt utbyggnad av säkra gång- och cykelvägar till skolor och idrottsanläggningar
– En sammankoppling av GC-vägar där det saknas idag
– En planfri korsning vid Smedstorp
– Att det tas fram nya bostadsområden för att möjliggöra byggnation i hela kommunen
– Att färdigställa fiberutbyggnaden i hela kommunen
– Att fortsätta bygga ut kommunalt vatten och avlopp för att säkra våra vattentäkter

Integration
Vi verkar för:
– Att fortsätta bygga ut den yrkesinriktade SFI-utbildningen
– Riktade insatser för utrikesfödda kvinnor så att de snabbare kan komma ut i arbete
– Att vidareutveckla den obligatoriska samhällsorienteringen för nyanlända och öka kunskapen om de normer och värderingar som ligger till grund för vårt samhälle

Jämställdhet
Vi verkar för:
– Trygga anställningar med heltid som norm
– Nybro kommun ska samverka med tjej- och kvinnojourerna för att öka kunskapen om och motverka våld i nära relationer
– Genus- och jämställdhetsarbetet ska stärkas i Nybro kommun
– Stärka Samverkan med idéburen sektor för att öka kunskapen om kvinnors förutsättningar för att delta fullt ut på lika villkor som män i arbetsliv, föreningsliv, studieliv etc.

Kultur
Vi verkar för:
– Att skapa en möjlighet att välja konstinriktning på gymnasiet
– Att alla barn och unga får plats på kulturskolan och att samverkan mellan skola kulturskola förstärks
– Att säkerställa freskomålningens bevarande och att den blir tillgänglig för allmänheten
– Att den samverkan som sker mellan universitetet, näringsliv och samhälle genom LidLab fortsätter även efter projektet avsluta
– Att bibehålla 1 % regeln för inköp/underhåll av konst vid byggnadsinvestering
– Att genom stöd till studieförbund och kulturföreningar skapa ett rikare kulturliv i Nybro kommun

LSS
Vi verkar för:
– Att återinföra bussarna till daglig verksamhet inom LSS för att möjliggöra delaktighet och en tryggare transport till sin sysselsättning
– Att LSS verksamheten ska förbli i kommunal offentlig regi med möjlighet att välja privat utförare

Miljö- och klimat
Vi verkar för:
– Att alla beslut som fattas ska föregås av en bedömning av dess påverkan på miljön
– Att arbeta aktivt för att löpande föra in nya mål i hållbarhetsarbetet
– Att prioritera arbetet med giftfria miljöer
– Att Nybro kommun ska vara en förebild i miljöarbetet
– Att ständigt öka andelen av ekologisk och närproducerad mat som serveras i kommunal regi
– Att ha fortsatt stort fokus på höga hållbarhetskrav vid inköp

Nybro kommun som arbetsplats och arbetsgivare
Vi verkar för:
– Trygga anställningar med heltid som norm
– Att Genus- och jämställdhetsarbetet ska stärkas i Nybro kommun
– En god lokal samverkan med de fackliga organisationerna
– Förstärkt budget för utbildning
– Att höja summan för friskvårdsbidrag till kommunens personal

Sport- och fritid
Vi verkar för:
– En fortsatt utveckling av Svartbäcksmåla friluftsområde samt se över transportmöjligheter dit
– En översyn av våra idrottsanläggningar och säkerställa att de är ändamålsenliga för de idrotter som utövas i dem
– Att genom samverkan och dialog med föreningslivet och invånare se över behovet av nya anläggningar på kort och lång sikt
– En bättre tillgång på tider i idrottshallar genom att bygga en ny fullstor sporthall i samband med kommande skolbygge
– Att genom samverkan med det lokala föreningslivet skapa tillgång till gym på våra mindre tätorter
– Att sport och fritids verksamheten ska vara jämställd och jämlik

Vård- och omsorg
Vi verkar för:
– Att man som äldre ska ha möjlighet att själv kunna välja sin boendeform
– Nybyggnation av särskilda boenden i egen regi
– Nybyggnation av trygghetsboende i egen regi
– Avveckling av delade turer
– Att värna om helgtjänstgöring var tredje helg
– Att öka grundbemanningen på demensboenden till 0,85
– Att ute- och innemiljö inom vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde ska präglas av trygghet
– Att utöka stödet till frivilligverksamheten
– Att omsorgstagare inom hemtjänst ska få träffa så få personal som möjligt
– Att Nybros omsorgstagare skall erbjudas näringsriktig och god mat

Trygghet
Vi verkar för:
– Att föreningar som tar ett stort ansvar i socialt utsatta områden ska erbjudas stöd
– Att inrätta fältsekreterare igen inom socialtjänsten
– Att elevhälsan ska stärkas för att minska den psykiska ohälsan bland unga
– En tryggare utemiljö genom att utveckla samverkan mellan kommunen och Polisen i det brottsförebyggande rådet

facebook Twitter Email