Vi öppnar vår expedition

augusti 31st, 2016 Skriv en kommentar
Läs med webReader

Affisch öppen exp1

Reflektioner från höstens första omsorgsnämnd

augusti 31st, 2016 Skriv en kommentar
Läs med webReader

Efter ett långt sommaruppehåll har nu politiken vaknat upp.

På omsorgsnämndens första sammanträde efter sommaren konstaterades att läget är allvarligt vad gäller plats på särskilt boende. Vi har omsorgstagare som blivit beviljade plats men inte kan flytta in pga platsbrist. Nu uppfyller Nybro kommun inte ens lagkravet på 90 dagars väntetid. I vissa fall har väntetiden passerats med hela 50 dagar. Detta är ett resultat av budgetnedskärningar
I kombination av att starten för ombyggnationen av Kvarnbacken dragit ut alldeles för långt på tiden. Därför vill vi uppdra åt förvaltningen att utreda möjligheten att öppna boendeplatser på Kvarnbacken i väntan på start av ombyggnation. vilket vi lyckades få med alliansens ledamöter på.
Att dessa 90 dagar passerats med upp till 50 dagar är inte acceptabelt och nu måste femklövern agera. Om inte lagkravet om 90 dagar hålls innebär det också risk för att IVO kan göra föreläggande om vite på kommunen, vilket skulle kunna bli väldigt kostsamt.

För er som missat vilka som representerar Socialdemokraterna i omsorgsnämnden kommer här en uppfräschning

Stig-Roland Fagergård v. ordförande, Milla Dietrichsson och Martina Andersson ordinarie ledamöter
Eva Karlsson, Ingegerd Lagerkrantz och Catarina Bentsrud ersättare

Sviker C Bäckebo ?

juni 7th, 2016 Kommentarer inaktiverade för Sviker C Bäckebo ?
Läs med webReader

I valrörelsen fanns en stark politisk vilja att alla skolor skulle bevaras, men har den styrande minoriteten med stöd av Sverigedemokraterna har inte givit budgetförutsättningar för att hålla det löftet.

Varje gång en ny verksamhetsplan och budget har beslutats i fullmäktige under denna mandatperioden, har vi Socialdemokrater föreslagit och finansierat mer pengar till Lärande och Kulturnämnden. Vid varje tillfälle har den styrande minoriteten och Sverigedemokraterna röstat ner de förslagen.

Idag ser vi konsekvenserna av de besparingar som nämnden tvingats göra på grund av minskad ram från fullmäktige.

Detta gör att vi idag har en ansträngd situation på alla våra skolor och stor andel av våra lärare anser att de inte hinner med sina arbetsuppgifter på ett tillfredställande sätt och att de inte har perioder av återhämtning.  Detta gäller som sagt på alla skolor i vår kommun men riskerar bli extra tydligt på en mindre skola där det kollegiala utbytet och stödet är mindre.

Till detta kommer en stor nationell lärarbrist där kommuner och privata skolhuvudmän bjuder över varandra i både lön och förbättrad arbetsmiljö.

Därför måste vi i Nybro kommun vara på tå och i framkant och inte bara ha bra skolresultat och trivsel för eleverna vi måste också jobba hårdare med lärarnas situation och säkerställa att det är attraktivt att jobba på alla våra skolor.

Här har vi inte lyckats fullt ut och Bäckebo är ett tydligt exempel. Att i det läget göra en snabb rekryteringsprocess för att om den misslyckas lägga skolan i malpåse är inte tillräckligt.  Vi i socialdemokraterna anser att det kommer vara ännu svårare att i lärarkrisens spår lösa bemanningen på en skola som ligger i malpåse än på en skola som är igång. Därför anser vi att förvaltningen ska få i uppdrag att jobba med två spår ett huvudspår och en reservplan.

Huvudspåret består i att

  • låta någon oberoende person titta på vad som gjort att lärarna valt att sluta
  • ta fram förslag för hur man kan skapa en miljö som får lärare att trivas på alla skolor och motverka de negativa effekter och den utsatthet som uppstår på en liten skola. Detta gäller tex  utveckla det kollegiala utbytet med lärare på andra skolor, tillgången till andra resurspersoner, elevhälsa eller annan funktion för att avlasta lärarna
  • att rekryteringsförsöken fortsätter för att kunna bemanna Bäckebo skola
  • samt att om detta misslyckas har en reservplan för att flytta eleverna till andra skolor
  • och att slutgiltigt beslut fattas i månadsskiftet juli/augusti

 

Att lägga en skola i malpåse på en ort som Bäckebo är ett sätt för den politiska ledningen att smita undan ett beslut om nedläggning. Om det finn politisk vilja måste man från politiken säkerställa att man skickar med resurser för att fullgöra den viljan. En vilja utan budgetmedel är bara valfloskler.

Kommer Centerpartiet att stå vid sitt ord i valrörelsen eller sviker de Bäckebo?

Ingen privatisering av personlig assistans!

maj 31st, 2016 Kommentarer inaktiverade för Ingen privatisering av personlig assistans!
Läs med webReader

Igår sa Oppositionen på fullmäktige nej till att privatisera den personliga assistansen.
Valfriheten blir sämre om kommunen inte längre går att välja som utövare inom den personliga assistansen. Redan Idag finns 21 privata alternativ till kommunens egen assistans med femklöverns förslag till total privatisering hade inte längre kommunen funnits att välja på. Idag väljer mer än hälften av brukarna kommunen som utförare det är ett kvitto på att det fungerar bra. Vi vill inte tvinga folk till privata alternativ de själva inte valt.
Då det i utredningen framhävs att de privata alternativen har andra förutsättningar inom anställningsformer, arbetstid, jourersättning, semester m.m kan förslaget bara ses som ett sätt för femklövern att i smyg och under täckmantel spara på personalkostnader och skjuta ifrån sig ansvaret.

Nya miljoner kan rädda välfärden!

maj 6th, 2016 Kommentarer inaktiverade för Nya miljoner kan rädda välfärden!
Läs med webReader

Utöver de 56 miljoner som Nybro har erhållit för 2015–2016 satsar nu regeringen vidare på Nybro kommun med ytterligare 33 miljoner.
Det borgerliga styret i Nybro kan tacka sin stjärna för att landet styrs av en vänsterregering som förstår vikten av att välfärd kostar.

Vår regering ökar permanent bidragen till kommuner och landsting med tio miljarder kronor. På sikt kommer pengarna att fasas in i de generella statsbidragen, men till att börja med kommer kommuner och landsting som tagit ett stort ansvar för flyktingmottagandet att prioriteras.

Nu kommer fördelningen se annorlunda ut. I höstas var det ett tydligt fokus på asylsökande. Nu tittar man också på hur många nyanlända man tar emot.
Pengarna kommer inte att öronmärkas, vilket sannolikt kommer att välkomnas av många kommuner. Olika öronmärkta satsningar har varit en stor källa till irritation i kommunerna. Kommunen är skickad att planera sin verksamhet efter lokala förutsättningar.

För Nybros del innebär detta bidrag att vi borde kunna göra stora satsningar inom skola, barnomsorg och omsorg.

• Inom samtliga områden finns behov av fler händer.

• Vi har lång kö inom barnomsorgen, vilket skulle kunna avhjälpas med nya förskolelokaler.

• Eleverna trängs i för små klassrum.

• Omsorgspersonalen är extremt hårt belastad och sjukskrivningstalen är höga pga bl a detta.

• Sälja ut personlig assistans skulle kunna undvikas.

• SFI-undervisning måste starta tidigare.

• Våra nyanlända måste komma ut i praktik och arbete.

Listan kan göras lång, men det viktigaste är signalen från vår regering är att nu är det slut på skattesänkningar och istället satsning på välfärden som gäller. Åtta år av nedrustning inom våra viktigaste områden till förmån för mer i plånboken hos redan välbeställda människor samt stora summor som lämnat landet till skatteparadis.

Tyvärr har vi socialdemokrater inte majoriteten i Nybro och kan därför inte garantera att rätt åtgärder genomförs. Vi kan bara konstatera att förutsättningarna finns.

Socialdemokraternas fullmäktigegrupp

Stig-Roland Fagergård

1:a majfirande i Nybro

maj 2nd, 2016 Kommentarer inaktiverade för 1:a majfirande i Nybro
Läs med webReader

Tillsammans för Sverige

Tack till alla er som deltog i årets första maj tåg i Nybro.

Tillsammans mot klyftor!! Stå upp för den svenska modellen!! Förbättra lägsta pensionerna!! Kulturskolan gör Nybro rikare!! Slopa delade turer!!

Det var några av de budskap som förmedlades idag.

På plakaten kunde man också läsa vad man bör göra för de 33 miljoner som Nybro får i ökade statsbidrag

  • fler medarbetare i välfärden
  • bygg fler förskolor och mindre barngrupper i förskolan

Talare var Djamila Kamaeva från SSU i Kalmar och Anders Henriksson nyvald distriktsordförande i Kalmar läns partidistrikt, landstingsråd och vice ordförande i SKL.

Talen handlade om de utmaningar och möjligheter som kommer med en ökande befolkning vikten av att vi blir fler invånare. Det handlade också om vikten av jämlikhet och att utveckla den svenska modellen. Vi har nu en regering som ger verktyg ut till kommuner och landsting och det handlar om att använda dem rätt.

 

april 27th, 2016 Kommentarer inaktiverade för
Läs med webReader

image

Samhällsbygget har börjat

april 25th, 2016 Kommentarer inaktiverade för Samhällsbygget har börjat
Läs med webReader

Åtta år av skattesänkar- och nedskärningspolitik är äntligen slut. Regeringen har vänt utvecklingen och nu investerar regeringen i det gemensamma samhällsbygget.

Tillsammans med Vänsterpartiet presenterar vi en vårbudget som både hanterar aktuella utmaningar och satsar framåt för att den svenska modellen ska stå stark idag, imorgon men även i framtiden.

Sverige går bra – vi har hög tillväxt. Högre än i Tyskland, högre än i USA och högre än i alla våra nordiska grannländer. Enligt tidningen Financial Times är vi faktiskt sexa i världen!

Arbetslösheten är den lägsta på sju år. Dessutom har de offentliga finanserna kraftigt förbättrats, trots ökade kostnader för flyktingmottagandet.

I vårbudgeten fortsätter regeringen att hantera flyktingsituationen och pekar ut riktningen för framtiden där samhällsbygget går före nya skattesänkningar. Med den svenska modellen som grund och moderniseringen som verktyg ska vi ta oss an vårt lands utmaningar. Vi ska fortsätta att se till att människor har ett jobb att gå till, att vi har en bra skola där lärarna får bättre förutsättningar och minskade klimatutsläpp.

Migrationsverket får redan i år ökade anslag för att hantera det stora antalet asylsökande. Samtidigt förbättrar vi förutsättningarna för nyanländas etablering i Sverige och effektiviserar återvändandearbetet. Medel avsätts för bland annat språkinsatser och kompetenskartläggning för asylsökande samt validering för nyanlända. Ett nytt snabbspår för nyanlända entreprenörer inrättas.

Utöver det ger regeringen i år Polisen ökade resurser. Närpolisen förstärks, arbetet mot hatbrott prioriteras och arbetet mot terrorism förstärks när Säkerhetspolisen ges utökade resurser.  Migrationsverket får förstärkta resurser för att öka säkerheten på asylboenden och regeringen stärker det förebyggande arbetet för ett öppet samhälle, mot våldsbejakande extremism och rasism.

Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU 2020 och regeringens jobbagenda består av satsningar på kompetens, utbildning och matchning, investeringar för framtiden i bland annat bostäder och infrastruktur samt en aktiv näringspolitik för fler och växande företag. Satsningar på välfärden är också en förutsättning för fler jobb.

I höst kommer vi med förslag på de största permanenta höjningarna av det generella statsbidraget till kommunerna sedan det infördes i mitten av 90-talet. Välfärdsmiljarderna kommer göra skillnad. Kommunerna kommer att kunna anställa fler lärare, fler socialsekreterare, fler specialpedagoger, fler undersköterskor och fler läkare. Det är bra. För alla som bor i Sverige.

Tillsammans utvecklar vi Sverige och bygger samhället starkare.

Detta ger totalt 385 miljoner till Kalmar län och utav dessa får Nybro kommun ca 33,5 miljoner kronor för 2017.

Pengar för att stärka välfärden, pengar för fler händer i omsorgen, mer personal i skolorna, mindre grupper i förskolan. Pengar för att skapa fler arbetstillfällen, förskolor och bostäder.

Pengar för att fortsätta utveckla Nybro kommun

 

56 miljoner från staten och bristande tillit

februari 18th, 2016 Kommentarer inaktiverade för 56 miljoner från staten och bristande tillit
Läs med webReader

I slutet av förra året delade regeringen ut akuta pengar till landets kommuner för att kompensera ökade kostnader pga ökat flyktingmottagnade. Pengarna skulle användas för ökade kostnader 2015 0ch 2016. Nybro kommun fick över 56 miljoner att fördela.
Det är mycket pengar och som politiker är vi alla måna om att använda dessa klokt. Eftersom pengarna är avsedda för 2015 och 2016 var det också viktigt att snabbt fatta beslut och omsätta pengarna till verksamhet. I detta rådde enighet.

Alla förvaltningar fick i uppdrag att identifiera de merkostnader de haft och skulle ha, för att vi ska göra ett bra mottagande. Detta skulle vara underlag till beslut som skulle tagits på kommunstyrelsens arbetsutskott ( KSAU) igår. Det är svårt att veta hur man ska använda pengar som man inte vet kommer år från år och förvaltningarna har tänkt olika när man gjorde läxan.

Till detta förändras förutsättningen av vår kommunledning. När alla räknat på kostnader 2015 och 2016, föreslås att man ska dela upp fördelningen på tre år dvs 2016, 2017 och 2018 och att man ska ta fram en plan för detta. Till på köpet ifrågasätter politiker från det styrande partiet det underlag som är framtaget och anser att vissa förvaltningar (med en detaljerad redovisning) och ifrågasätter åtgärder de vill göra.

Beslutet på kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) blir sålunda att inget beslut om utdelning av pengarnas,  utan istället att en plan ska tas fram (vad hände med enigheten om snabbt beslut). Förvaltningarna får istället i uppdrag att planera för att använda pengarna utan att veta hur mycket de får, om allt delas ut nu eller om pengar ska reserveras för oförutsedda utgifter framöver.

Tanken är bra men vi har våra nyanlända hos oss nu. Det är nu vi behöver göra verksamhet för pengarna för att säkerställa en god integration och skapa förutsättningar för att de så snabbt som möjligt ska koma tillrätta i samhället och komma i egen försörjning. Att politiker i ledande ställning då inte har litar på tjänstemännens kompetens utan ifrågasätter småsummor är allvarligt. Som deltidspolitiker i KSAU har vi ett övergripande ansvar för hela kommunen, men vi kan omöjligt alla kommunens verksamheter på detaljnivå. Därför har vi till vår hjälp tjänstemän och partikamrater ute i de olika nämnderna som kan området och kan hjälpa oss i beslutsfattandet. Att då inte heller lite på de politiker som finns i nämnderna är för mig helt främmande, men tyvärr inte för alla av oss.

Därför kära Nybrobor kommer staten integrationspengar inte ut och gör nytta i våra verksamheter än. Detta är beklagligt på både kort och lång sikt.

Jag vill ändå skicka med en hälsning till all vår personal i skola och barnomsorg  där personalen nu gör ett tungt och fantastiskt jobb, och till våra tjänstemän att utan er står vi politiker oss slätt.

 

Martina Aronsson

Vice ordf Lärande och Kulturnämnden och ledamot i KSAU

Tjejkväll i Nybro

april 10th, 2015 Kommentarer inaktiverade för Tjejkväll i Nybro
Läs med webReader

 

tjejkväll

Vi vill tacka alla som kom till Nybro centrum i gårkväll för att delta i Tjejkvällen.
Vi vill framförallt tacka alla tjejer som kom till vårt tält och lämnade, synpunkter muntliga och skriftliga. Vi påbörjar nu arbetet med att sammanställa dem och tar med oss dem i våra politiska uppdrag framöver.

Att som politiker få en dialog med de som bor i kommunen är jätteviktigt och vi hoppas vi syns snart igen. Ni är alltid välkomna att kontakata oss med frågor, idéer och synpunkter.

Vi vill också tacka arrangörerna kring evenemanget, underbart att se så många människor i rörelse.
Här kommer nu de utlovade recepten på de snittar vi bjöd på

Ostquesadillas med tomatsalsa

1 pkt tortilla
1 burk salsa (mild, mellan el stark)
valfri riven ost

1. Hetta upp en stekpanna med olja. Placera ett Tortillabröd i stekpannan och skeda på ungefär en åttondel av salsan och strö över en åttondel av den rivna osten (arbeta snabbt!). Lägg på ännu ett bröd över detta.
2. Stek den fyllda tortillan i 1 minut tills undersidan är lätt gyllenbrun och frasig vänd sedan för att få andra sidan lite frasig och gyllenbrun.

Ta ur stekpannan och gör så nu med hela paketet snitta dem därefter till valfri storlek.

Tunnbrödsrullsnittar

1 pkt tunnbröd
3 dl vispgrädde
1 burk svart stenbitsrom
1 tub dillkaviar
1 finhackad lök

Vispa grädden och blanda i resten. Bred ut på bröden och rulla ihop dem. Klä rullen med folie och lägg i frysen. Ta upp rullarna en kort stund innan du ska skära och servera