TIDIGA INSATSER FÖR ÖKAD TRYGGHET!

Läs med webReader

I våran stad såsom i alla andra städer och orter finns problematik med bråk och stök på kvällar och nätter som skapar stor otrygghet för de själva och andra människor i omgivningen. Detta ofta med alkohol och droger inblandade. Det vi tänker på nu är ett antal ungdomar som av någon anledning kan ha det riktigt tufft och riskerar att hamna i ett långt utanförskap.
Bakgrunderna till detta är flera och problemet är ingen lätt nöt att knäcka. Men tydligt är att samhället på något vis inte riktigt räcker till för att ge alla ungdomar en trygg och bra miljö att växa upp i.
Detta är tragiskt och vi får gång på gång höra hur fältarbetare och socialtjänst med flera uttrycker stor oro för hur detta utvecklas.
Vi vet och vi kan vara fullkomligt säkra på att det är bäst att möta detta med tidiga åtgärder, så tidiga som möjligt.
Därför vill vi nu i vårt budgetförslag satsa 3 miljoner årligen till trygghetsskapande åtgärder I Nybro kommun. En sån åtgärd kan vara att anställa fler fältarbetare, att förstärka fritidsgården, att skapa fler mötesplatser för unga, med mera med mera.
Vi kan inte acceptera det synsättet att vi inte har råd. Det är barn och ungdomar vi pratar om, deras liv. Dessutom vet vi att det vi satsar i ett tidigt skede får vi tillbaka med god marginal i framtiden.

Nybro kommun på tillväxt!

Läs med webReader

Det är glädjande och hoppingvnade att antalet barn i våra förskolor och skolor ökar konstant. För ett antal år sedan fokuserades den politiska diskussionen på hur vi skulle kunna minska våra lokalytor när barnen blev färre, nu har vi motsatta utmaningar.
Ökningen har pågått ett antal år och vi ser nu hur det börjar bli fullt och på vissa ställen räcker inte lokalerna till. I Madesjö kan vi inte längre erbjuda alla som tillhör upptagningsområdet plats i förskoleklass vilket förstås inte är acceptabelt.
Sedan i höstas har kommunens tjänstemän jobbat med en lokalförsörjningsplan utifrån de befolkningsprogoser som finns för att se vart vi ska bygga ut. Dessa har vid ett flertal tillfällen presenterats för ledande politiker och från oppositionen har vi varje gång påtalat vikten av att komma till snabba beslut då läget blir mer och mer akut och vi vet att det tar lång tid från beslut till inflyttning.
Vi ser att läget är akut och det ser vi i
• Madesjö där man löser det med att hänvisa till andra förskoleklasser där det finns plats
• Fagerslätten där man gör en tillfällig utbyggnad med paviljonger för att klara terminsstarten i höst
• Flerohopp där man tittar på lösning för att få plats med de 11 barn som idag inte får plats i förskolan till hösten
• Våra Högstadieskolor i Paradiset och Madesjö där man maxar klasstorlekarna vilket omöjliggör att ta emot nyinflyttade elever i vissa klasser
• Den tillfälliga förskolan i Ljunghaga som är vårt dragspel under läsåret kommer redan vid höstterminens start ha tre avdelningar. Och det att jämföra med en halv avdelning tidigare år. Ljunghaga är dessutom endast tänkt att fungera som temporär lösning och det är en lokal som vi på sikt vill lämna helt.
• Arbete pågår med att hitta placering för att flytta de gamla paviljongerna som vi använt till Vitsippans förskola i Hanemåla, och flytt och renovering behöver vara klar till årskiftet för att ta emot de barn som ska börja förskolan då.
Tittar vi på befolkningsprognoserna kommer barnantalet fortsätta öka kraftigt de kommande 10 åren.
Att som femklövern sitta med armarna i kors och inget göra kommer tyvärr drabba Nybro mycket negativt då det uppfattas som avvaktande och tvekande från kommunens sida.
För att inte bromsa Nybros utveckling vill vi därför ifrån Socialdemokraterna skyndsamt genomföra behövliga satsningar för våra barn och unga. Nu och för framtiden.

Social investering

Läs med webReader


Budget för 2018-2020

Vi i S ser med glädje på alla nya medborgare i vår kommun från när och fjärran. De är välkomna som medmänniskor och individer men också som skattebetalare.

Det är nu ganska många år sedan Sundströmsrapporten släpptes. Den visade på en ökande kostnadsbörda som skulle fördelas på ett sjunkande antal skattebetalare nationellt, men extra tydligt var det i vår kommun eftersom vi har en högre andel äldre. Därför är det nu glädjande att människor väljer att komma till oss i Nybro och otroligt viktigt att vi tar emot dem och skapar förutsättningar för att så fort som möjligt få in dem på vår arbetsmarknad. Många av de nyinflyttade är nu i etableringsfas och när den är slut ska de kunna försörja sig själva. Därför är det viktigt att vi satsar extra på vuxenutbildning för att kunna matcha de nyinflyttade med vår arbetsmarknad.

2015 fick kommunen över 56 miljoner från staten för att vi lojalt tagit emot ett stort antal asylsökande och nyanlända. Dessa skulle användas för de merkostnader som uppstod 2015 och 2016 för att vi skulle säkerställa att kvalitativt mottagande. När 2016 är slut så återstår 36 miljoner, pengar vi skulle ha använt för att skapa förutsättningar för att de människor som kom till vår kommun skulle ha förutsättningar att försörja sig och sina familjer i vårt samhälle.

Nu fördelar vi pengar för 2017, pengar som kommer göra nytta ute i våra verksamheter jämte de välfärdmiljarder som delas ut årligen from 2017 och framåt. Dock är inte alla pengar ännu intecknade. Låt oss därför använda de resterande slantarna för att skapa de bästa förutsättningar för att få ut alla våra nya medborgare i egen försörjning. Låt oss använda pengarna för säkerställa att dessa människor kan ta ett av alla de lediga jobb som finns i Sverige idag genom att ge dem en relevant utbildning för svensk arbetsmarknad.

Därför anser vi i S att vi ska använda de 4,2 miljonerna till att utöka antalet studieplatser vuxenutbildningen för att kunna matcha våra nya invånare med de jobb som finns.

För dessa pengar skulle vuxenutbildningen kunna anställa

• En skolledare 80-100% 500-700 tkr 2017-2018

Det här läsåret tror vi blir det mest ansträngande på länge och vi tror det lättar året efter.

• En yrkeslärare VO/SFI 400 tkr 2017-2018

Och då kunna utöka med följande utbildningsplatser

• VO-utbildning för de som gått VO/SFI 400 tkr 2017-2018

• Fordonsvux ca 1000 tkr 2017-2018

Mycket snål tilldelning av platser från staten samtidigt som branschen skriker efter arbetskraft

• Köp av vuxenutbildning i andra kommuner 500 tkr 2017-2018

• Fordonsutbildning för dem som gått Fordon/SFI ca1000 tkr 2018-2019

Därför yrkar vi Socialdemokrater att kommunstyrelsen beslutar

– att tilldela vuxenutbildningen 4,112 miljoner för att kunna utöka antalet studieplatser vuxenutbildningen för att kunna matcha våra nya invånare med de jobb som finns.

Politik verkstad!

Läs med webReader

För en tid sedan samlades vi i vägga (Karlshamn) för att påbörja arbetet med valmanifest 2018 och lagbygge inför valet. Grunden för detta arbete handlar mycket om vilka prioriteringar och vilka satsningar vi behöver göra i Nybro framöver.
Detta arbetet kommer präglas av ett framåtdriv och en optimism om att Nybro ska utvecklas och vara en växande kommun.
Vi har en del stora utmaningar framför oss och de måste vi ta itu med om vi vinner valet.
Några punkter och politikområden vi bestämde för att fördjupa oss i är följande.

– Vi vill se över Skol och fritids situationen.
Vi kommer bland annat behöva renovera och investera i nya lokaler för att kunna möta vår befolkningsökning. Det är extra viktigt med tanke på de alldeles för stora barngrupperna som vi har. Vi behöver även ta ett samlat grepp om högstadie frågan. KomVux är också en stor fråga där vi i dagsläget inte riktigt räcker till och kan erbjuda ett tillfredsställande utbud.

– Vi vill Bygga bostäder och verksamhetslokaler.
Vi har ett stort behov av att bygga bostäder. Vilka bostäder ska vi bygga i kommunen, kan vi hitta fler boendeformer– anpassade boenden för äldre?
Vi behöver fundera på aktiviteter för våra ungdomar och fritidsgårds situationen där vi endast har ett alternativ och det är minst sagt välfyllt. Ska vi ha ett aktivitetscentrum där flera föreningar och idrotter kan mötas för att utöva sina intressen?

– Vård och omsorg.
Nej till Vinster i vår välfärden och därmed nej till att vinstdrivande företag etablerar sig i våran kommun.
Vi vill fasa ut bemanningsföretag, samtidigt som vi vet att det finns brister och problem i våran egen verksamhet därför vill vi satsa på lön, arbetsvillkor och framför allt arbeta för at förbättra attityder och även göra en värdesatsning.
– Infrastruktursatsningar.
Regionala och lokala satsningar på cykelbanor, kollektivtrafik, VA, Fiber, Vatten.

– Jämlikhet
Jämlikhet är helt centralt för socialdemokratin och vi socialdemokrater i Nybro arbetarkommun ska verka för att vid alla tillfällen som ges företräda vad Svensk lagstiftning säger när det gäller JÄMLIKHET.
Jämlikhet innebär att alla människor ska vara lika inför lagen och ha samma rättigheter oavsett etnicitet, tro, utseende, sexuell läggning, klasstillhörighet och status, åsikt, funktionsnedsättning, kön etc. Trakasserier och diskriminering på grund av olikheter är därför inte accepterat.
Därför strävar vi efter,
-att stärka synsättet på ett jämlikt samhälle
-att stärka jämlikheten mellan föräldrar
-att påvisa människors lika värde
-att syna Islands lika lön mellan könen för samma arbete
Detta är även en del av vårt lokala valmanifest.

Har ni tankar och funderingar är ni välkomna att kontakta oss för samtal.

Läs med webReader

Hej
Vi vill härmed bjuda in er till medlemsmöte där vi vill höra era funderingar kring vilka prioriteringar vi ska göra i kommunbudgeten 2018-2020.
Vi kommer också påbörja arbetet med nomineringar och prioritering av valfrågor 2018
Hjärtligt välkommen till VIP-läktaren i Ishallen kl 18.00 torsdag den 18 maj.

Bilder och ord från 1:a maj

Läs med webReader

Vi i Nybro arbetarkommun vill tacka alla er som var med och firade 1:a maj med oss. Vi marscherade från Kristallen ackompanjerade av Nybro musikkår och drillflickorna, alltid lika festligt. Vid ankomst till Badhusparken var vi ca 70 personer i tåget som marscherade under våra röda fanor och för att vi ska fortsätta utveckla  Svenska modellen och satsa på vår välfärd. I Badhusparken underhöll Thea och Rasmus och Tomas Eneroth höll ett bra och stimulerande tal.

Vi tackar genom att publisera bilder från vårt firande i Nybro och valda delar av det tal som vår partiledare och statsminister höll i Malmö. Det är ord som sitter i hjärtat på oss socialdemokrater. Det handlar om den tron vi har på framtiden och vårt svenska samhälle, det är detta som gör att vi är just socialdemokrater och det är detta som skiljer oss från andra partier.

”Det är just framtidstron jag vill tala om idag. Den är så oerhört viktig. Var och en av oss måste kunna känna i hjärtat, att morgondagen bär på något ännu bättre för mig och min familj. Annars växer så lätt en likgiltighet. Som blir till uppgivenhet. Som blir till en vrede; en jakt på syndabockar; en känsla av allas krig mot alla.

……

För mig är detta vad den svenska modellen alltid gått ut på. Vi ska använda styrkan som finns i gemenskapen, till att göra var och en av oss lite tryggare, lite modigare, som i sin tur gör att vi får en ännu starkare gemenskap.

…..

Vänner, det är såhär jag vill leda Sverige.

När debatten dras mot sina extremer, ska vi socialdemokrater orka stå för både – och. Både hårda mot brotten – och mot brottens orsaker. Både plikt att arbeta – och rätt till en stark välfärd. Både skarp demokratisk debatt – och beredskap att samarbeta för Sveriges bästa.

I tider av polarisering, av rasism, antisemitism och fanatism, ska Socialdemokraterna vara en samlande kraft, i centrum av svensk politik.

Låt andra ägna sig åt låtsasutspel och spelteorier, i den svenska blockpolitikens sista dödsryckningar. Vi ska bygga Sverige!

Och i det här samhällsbygget, vill jag ha med dig.

Vi vet bara två saker om framtiden: Att den kommer bli annorlunda. Och att inget är förutbestämt. Framtiden är vår att forma. Du har makten att förändra den. Och du är inte ensam! Vi gör det tillsammans!

När samhället hotas av politiska extremister och religiösa fundamentalister, har varje demokrat en plikt att kliva fram.

Så kliv fram! Med dina idéer. Din kraft. Din vilja! Bli en av dem, som i framtiden kan säga: Jag var med – och skapade trygghet i en ny tid! ”

 

Vad är trygghet för dig?

Läs med webReader


Vi Socialdemokrater har just haft kongress på temat ”trygghet i en ny tid”. Nu är vi ute för att lyssna på vad just du upplever som viktigt för din trygghet, i samhället så väl som i kvarteret.
Här är Mikael Tillsammans med Fagge ute och ställer frågan till Nybroborna.
Vad är den viktigaste trygghetsfrågan för dig?

1:a majfirande i Nybro

Bild

Läs med webReader

Fira 1:a maj i Nybro

10.00 Vi samlas vid Kulturhuset Kristallen 10.10 Nybro musikkåren spelar
10.30 Avmarsch mot Badhusparken.
Thea Lundgren uppträder
Huvudtalare Tomas Eneroth gruppledare i riksdagen
Ungdomstalare Naemi Hammarstedt, Nybro, SSU
Kommunal bjuder barnen pa godis IF Metall bjuder pä korva

Vid regn är vi i Kulturhuset Kristallen

ÅRSMÖTE MED JUBILEUMSFEST!

Läs med webReader

Nybro Socialdemokratiska Arbetarekommun bjuder in ny och gamla medlemmar til årsmöte och jubileumsfest lördagen den 11 mars 2017. Vi kommer hålla till i kulturhuset kristallen i Nybro, där börjar vi kl 1700.
1700
Vi börjar med Årsmötesförhandlingar och så kommer även Nybro ungdomsblåsorkester och spelar.
1830
Så blir det trerätters middag och underhållning.
Hjärtligt välkommna
Kostnad 150 kr/kuvert OSA senast 2017-03-05
info@socialdemokraternanybro.se eller 070-5505143

Läs med webReader

Vår vän och partikamrat Hans har nu efter en tids sjukdom lämnat oss. Det var i lördags som han somnade in i sitt hem 78 år gammal. Vi minns Hans med värme och tacksamhet, för det engagemang och arbete han lagt ner i vårt parti och för arbetarrörelsen.
image