Yrkanden

Här lägger vi ut yrkanden av större vikt som vi lägger i nämnder, styrelser, och fullmäktige.


22 mars 2021 Kommunstyrelsen
Avslagsyrkande Personlig assistans på entreprenad

KS ärende 11
Yrkande från Socialdemokraterna

I samband med att vi återremitterade ärendet om att kommunalt anordnad personlig assistans läggs ut på entreprenad önskade vi få svar på ett antal frågor. Några av dem har besvarats i det remissvar som vi nu fått från nämnden. Däremot saknas svar på en av de mest centrala frågor som gav upphov till återremissen.

Socialdemokraterna ville att förslaget skulle få en professionell genomlysning av en oberoende resurs enligt den metod man använt i Hammarö kommun.

I det remissvar som lämnats av förvaltningen framgår det att förvaltningen ändrat syftet med Socialdemokraternas första punkt i återremissen.
Från:

  • Få en professionell genomlysning enligt den modellen man använt i exempelvis Hammarö med en oberoende resurs (KF protokoll nov-20)
    Till:
  • Svar på den genomlysning man använt i exempelvis Hammarö kommun som genomförs av PWC. (Svar på återremiss 2021-02-03)

Socialdemokraterna har aldrig bett om att få svar på Hammarös genomlysning. Vi yrkade återremiss därför att vi ville ha en egen genomlysning av en oberoende resurs, varpå vi lyfte Hammarö som ett exempel.

Hammarö är ett tydigt exempel på hur viktigt det är att genomföra en gedigen genomlysning innan vi politiker fattar beslut som berör stora verksamheter. Ett enigt kommunfullmäktige beslutade att dra tillbaka sitt förslag om att lägga ut den personliga assistansen på entreprenad då Hammarö gavs viktig och relevant information efter genomlysningen av oberoende part.

Vi anser det anmärkningsvärt att så ej är gjort i Nybro, trots att det var återremissens mest centrala del.

I remissvaret som individ- och familjenämnden i Nybro författat skriver man att Hammarö ska ha backat från sitt ursprungsförslag då PWC hittat att kommunen skulle få 3mkr återbetalt pga felaktig utbetalad ersättning. I den tjänsteskrivelse som Hammarö tog fram i samband med att man önskade en omprövning av beslutet framkommer ingen sådan information.

I tjänsteskrivelsen nämns däremot negativa ekonomiska effekter såsom kostnader för sjuklön, kostnader för semesterskuld och timbank, kostnader för personalövergång för de anställda som ej vill gå över till privat anordnare, kostnader som delegerade hälso- sjukvårdsinsatser vilket kommunen får ersätta den privata utföraren för. När det gäller administration bedömer Hammarö att det krävs en heltid hos kommunen för att ha kontakt med entreprenör samt uppföljningar. Man tydliggör också att eventuella spareffekter kan ses först efter 3-4 år.

Det har blivit alltmer uppenbart för oss att en sådan utredning aldrig kommer att genomföras.

De personliga assistenterna är en av de mest centrala delar i kommunens arbete för en trygg och jämlik välfärd. Vi Socialdemokrater kan inte stå bakom ett beslut som äventyrar deras trygghet.

Av ovan nämnda anledningar yrkar Socialdemokraterna
Avslag på Kommunstyrelsens förslag

Socialdemokraterna Nybro Kommun
Genom
Tobias Fagergård
Isabell Lindalen
Martina Aronsson
Stig-Roland Fagergård


facebook Twitter Email