Yrkanden/Motioner/Interpellationer etc.

Här lägger vi ut Yrkanden/Motioner/Interpellationer av större vikt som vi lägger i nämnder, styrelser, och fullmäktige.


13 december 2021 Fullmäktige

Interpellation av Tobias Fagergård (S) till ordf. i Lärandenämnden Lars Gunnar Hellström (C) Angående nämndens intentioner att säkerhetsställa likvärdiga och goda förutsättningar på kommunens samtliga skolor.

På senaste styrgruppsmötet i skolprojektet beslutade styrgruppen utifrån att alla partier hade lämnat in sin synpunkt att genomföra uppförandet av en gymnastiksal på skolområdet vid nya Västerängsskolan.
Huvudorsaken till att en majoritet av partierna önskade detta istället för att satsa på alternativet med en ny sporthall vid Victoriavallen var en rapport från lärande- och kulturförvaltningen som pekade på flertalet brister och svårigheter med att elever skulle transportera sig de ca 450m till Victoriavallen.

I rapporten beskrivs följande negativa konsekvenser av att inte ha en idrottshall på skolområdet

 • Elever som går på en skola inte har en idrottshall i anslutning till skolbyggnaden har sämre förutsättningar än elever som har det. Man har bl.a. beskrivit att man ser att visa elever tar för mycket intryck av promenaden vilket stör den kommande lektionen.
 • Det innebär också sämre möjligheter för fritidsverksamheten.
 • Det innebär att resurser för pedagogisk verksamhet används för att följa elever till och från idrottslokaler vilket begränsar rektors möjligheter att fördela sin personal dit den behövs mest.
 • Vidare pekar man på de risker som uppstår vid förflyttning.

I LOK´s rapport finns följande att läsa:

”Att ha en idrottshall/sporthall i anslutning till skolan är utan tvekan det mest effektiva sättet att bedriva kvalitativ undervisning, trygga säkerheten för eleverna, säkerställa att det finns tid för fri lek och rast samt skapa en god studiemiljö. Det medför också att fritidshemmen kan bedriva en bra och bred verksamhet.”

Vidare står det

”Risk för att vi inte ger likvärdigheten förutsättningar för skolidrott mellan skolor enligt i skollagen. Genom att skapa likvärdiga förutsättningar för eleverna i Nybro kommun gällande idrottsundervisning och fritidsverksamhet så stärker vi likvärdigheten i skolan. ”

I den barn- och konsekvensanalys som gjordes utifrån frågan om en ny sporthall vid Victoriavallen kunde vara ett alternativ finns följande att läsa:

”Utifrån artikel 2, skydd mot diskriminering, kan utredningen inte tydligt säga att någon enskild grupp diskrimineras. Diskrimineringen eller en olikhet består i att vissa skolor har egen idrottssal, andra har det inte. Dock är exempelvis både Paradiset och Montessori utan egen idrottssal.”

I min värld har kommunen via detta beslut skapat en tydlig diskrimineringssituation samt tydliggjort att alla elever i kommunen inte kan ges likvärdiga förutsättningar gällande idrottsundervisning och fritidsverksamhet och därmed istället för att stärka likvärdigheten försvagat det. Beslutet har skapat en ny norm att varje skola ska ha en egen gymnastiksal, en ny norm som vi själva inte lever upp till.

Paradisskolan blir efter detta den enda grundskolan i kommunal regi som inte kommer att ha en idrottshall i anslutning till sin skolbyggnad. Det innebär att de inte har samma goda förutsättningar som resten av kommunens elever. De blir nu ensamma om alla de nackdelar som rapporten från LOK visar på. De har sämre förutsättningar än elever från andra skolor, de utsätts för risker vid transport där de dessutom passerar en järnvägsövergång, skolan tappar värdefull pedagogisk tid, fritidsverksamheten har en sämre och smalare verksamhet. De har dessutom en längre transportsträcka än Västerängseleverna hade haft till Victoriavallen.

En rapport från Samhällsbyggnadsförvaltningen pekar på att en ny sporthall hade fått samma beläggning som nuvarande sporthallar då efterfrågan är hög, vi kommer inom kort behöva bygga ytterligare en sporthall i kommunen då nya idrotter vill ha tider men kan inte få några i nuläget.

En sådan hall hade kunnat utnyttjas av skolan dagtid och av föreningslivet kvällstid. Nu har vi (ni) planerat så att vi får ytterligare en hall likt OG hallen som mer eller mindre endast utnyttjas kvällstid. Detta samtidigt som vi får ytterligare en gymnastiksal som kommer att få samma låga uthyrningsfrekvens som övriga.

Utifrån denna bakgrund skulle jag vilja ha svar på följande frågor:

 1. Vad anser du är längsta rimliga transportväg till en idrottshall från skolområdet?
 2. Hur ser du på det faktum att Paradisskolans elever nu blir den enda grundskolan i kommunal regi som inte får samma förutsättningar som övriga kommunala skolor?
 3. Kommer nämnden agera i frågan för att säkerhetsställa att eleverna på Paradisskolan får samma förutsättningar till likvärdig skola?
 4. Anser du att beslutet var det bästa utifrån kommunens ekonomiska förutsättningar?

  Tobias Fagergård
  Socialdemokraterna i Nybro

22 mars 2021 Kommunstyrelsen
Avslagsyrkande Personlig assistans på entreprenad

KS ärende 11
Yrkande från Socialdemokraterna

I samband med att vi återremitterade ärendet om att kommunalt anordnad personlig assistans läggs ut på entreprenad önskade vi få svar på ett antal frågor. Några av dem har besvarats i det remissvar som vi nu fått från nämnden. Däremot saknas svar på en av de mest centrala frågor som gav upphov till återremissen.

Socialdemokraterna ville att förslaget skulle få en professionell genomlysning av en oberoende resurs enligt den metod man använt i Hammarö kommun.

I det remissvar som lämnats av förvaltningen framgår det att förvaltningen ändrat syftet med Socialdemokraternas första punkt i återremissen.
Från:

 • Få en professionell genomlysning enligt den modellen man använt i exempelvis Hammarö med en oberoende resurs (KF protokoll nov-20)
  Till:
 • Svar på den genomlysning man använt i exempelvis Hammarö kommun som genomförs av PWC. (Svar på återremiss 2021-02-03)

Socialdemokraterna har aldrig bett om att få svar på Hammarös genomlysning. Vi yrkade återremiss därför att vi ville ha en egen genomlysning av en oberoende resurs, varpå vi lyfte Hammarö som ett exempel.

Hammarö är ett tydigt exempel på hur viktigt det är att genomföra en gedigen genomlysning innan vi politiker fattar beslut som berör stora verksamheter. Ett enigt kommunfullmäktige beslutade att dra tillbaka sitt förslag om att lägga ut den personliga assistansen på entreprenad då Hammarö gavs viktig och relevant information efter genomlysningen av oberoende part.

Vi anser det anmärkningsvärt att så ej är gjort i Nybro, trots att det var återremissens mest centrala del.

I remissvaret som individ- och familjenämnden i Nybro författat skriver man att Hammarö ska ha backat från sitt ursprungsförslag då PWC hittat att kommunen skulle få 3mkr återbetalt pga felaktig utbetalad ersättning. I den tjänsteskrivelse som Hammarö tog fram i samband med att man önskade en omprövning av beslutet framkommer ingen sådan information.

I tjänsteskrivelsen nämns däremot negativa ekonomiska effekter såsom kostnader för sjuklön, kostnader för semesterskuld och timbank, kostnader för personalövergång för de anställda som ej vill gå över till privat anordnare, kostnader som delegerade hälso- sjukvårdsinsatser vilket kommunen får ersätta den privata utföraren för. När det gäller administration bedömer Hammarö att det krävs en heltid hos kommunen för att ha kontakt med entreprenör samt uppföljningar. Man tydliggör också att eventuella spareffekter kan ses först efter 3-4 år.

Det har blivit alltmer uppenbart för oss att en sådan utredning aldrig kommer att genomföras.

De personliga assistenterna är en av de mest centrala delar i kommunens arbete för en trygg och jämlik välfärd. Vi Socialdemokrater kan inte stå bakom ett beslut som äventyrar deras trygghet.

Av ovan nämnda anledningar yrkar Socialdemokraterna
Avslag på Kommunstyrelsens förslag

Socialdemokraterna Nybro Kommun
Genom
Tobias Fagergård
Isabell Lindalen
Martina Aronsson
Stig-Roland Fagergård


facebook Twitter Email