Socialdemokraterna i Nybro föreslår ett riktat ekonomiskt stöd till föreningslivet

Coronapandemin har drabbat föreningslivet i Nybro hårt. Med pandemins senaste framfart så har restriktionerna ytterligare stramats åt och föreningarna som äntligen såg ljuset i tunneln drabbas återigen. Vi har i kontakt med flera föreningar fått liknande beskrivningar om hur de förlorar stora intäkter pga. inställda aktiviteter.

Det ekonomiska resultatet för Nybro kommun 2021 visar ett större överskott än budgeterat.

Av denna anledning kommer Socialdemokraterna på kommunstyrelsens sammanträde föreslå att Nybro kommun utifrån slutgiltigt resultat avsätter minst 3 miljoner kronor i en föreningspott som ska riktas direkt till föreningslivet. Samt att ärendet snabbehandlas i samband med bokslutet.

Syftet med stödet är att värna föreningarnas fortlevnad efter de ekonomiska svårigheter som coronakrisen orsakat. Stödet är ska kunna sökas av såväl idrottsföreningar som exempelvis hembygds-/bygdegårdsföreningar och kulturföreningar.

Vidare föreslår Socialdemokraterna att föreningarna för att kunna få ta del bidraget ska göra en ansökan med en redogörelse för hur pandemin har påverkat föreningen ekonomiskt och verksamhetsmässigt och beskriva behovet av bidrag för fortsatt verksamhet. Ekonomiska förluster ska styrkas vid ansökan, exempelvis med redovisning och jämförelse av resultaträkning för samma period innan pandemin startade.

Ansökningarna ska bedömas utifrån de beskrivningar, styrkta underlag och behov som har redovisats.
Ingen kan förvänta sig att få full ersättning för sina förluster, men avsikten är att underlätta återstart- och fortlevnad.

Detta förslag ligger i linje med vad flera andra kommuner i Sverige gjort för föreningslivet. Vår bedömning är också att Nybro kommun efter ett par jobbiga ekonomiska år nu har möjligheten att ekonomisk bära kostnaden.


/Socialdemokraterna i Nybro

facebook Twitter Email