Särskilt boende!

Vid omsorgsnämndens sammanträde, 2018-02-06, redovisade omsorgsförvaltningen behov av ytterligare 7 – 8 demensplatser under 2019 – 2020 trots att Kvarnbackens demenscentrum skall vara klart hösten 2018 och ta emot 48 personer. Vid en inventering i januari 2018 fanns ett 70-tal personer i särskilt boende som förmodligen borde erbjudas demensboende och av 16 korttidsplatser är 10 platser belagda av personer som väntar på demensboende.

I samband med detta ärende lämnade socialdemokraterna in följande protokollsanteckning:

”Vi socialdemokrater anser att femklövern i såväl omsorgsnämnden och kommunstyrelsen inte tagit sitt ansvar i frågan om behov av nya platser inom särskilt boende, vilket också skulle bidragit till möjligheten att ge personer med demenssjukdom en trygg bostad med riktad vård, genom omdisponering av boendeplatser”.

Vi socialdemokrater har under tre år begärt att få tillstånd ett nytt särskilt boende med minst 32 platser, vilket femklövern envist avslagit vid varje tillfälle. Först nu inför valet i höst höjer man sin röst och flaggar för nybyggnation, tre år för sent.

Vi socialdemokrater anser att femklövern misslyckats med sin omsorgspolitik under innevarande mandatperiod och att detta nu visar sig på ett påtagligt sätt.

facebook Twitter Email