Pressmeddelande Sporthall/Gymnastiksal

2021-11-30

Därför förordade vi en ny sporthall vid Victoriavallen

Just nu pågår projekteringen med nya Västerängsskolan. I det ursprungliga projektdirektivet fanns det med en idrottshall på skolområdet. Under arbetet har dock ett alternativ om att istället bygga en ny sporthall vid Victoriavallen. På dagens styrgruppsmöte skulle det avgöras om man skulle gå vidare med en idrottshall eller inte. Alla partier hade lämnat sina synpunkter. Centerpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna stöttade alla en idrottshall vid skolan.

Vi socialdemokraterna stöttade förslaget att bygga en ny sporthall

Vi har tagit till oss alla argument och sakliga önskemål från såväl skolan som sport- och fritid och är väl införstådda i de positiva och negativa effekter som de bägge förslagen kan medföra för respektive verksamhet.

För skolans del skulle valet av en ny sporthall innebära att eleverna får en promenad till gymnastiken på dryga 400 meter vilket ger effekter på skolans planering då de lägre årskurserna kräver vuxna följeslagare. Det ger också effekter på fritidsverksamheten som ej kan utnyttja en idrottshall på skolans område under fritidstid. Vi ska dock komma ihåg att samma förutsättningar gäller idag Paradisskolans elever som inte har tillgång till egen idrottshall och har dryga 500m till Nybro sporthall där man dessutom korsar en järnväg.

Nybro kommun har tagit fram en barnkonsekvensanalys i frågan som inte någon entydig vägledning. I analysen ställer sig ungdomsrådet bakom förslaget med en ny sporthall och samtal som man haft med barn och ungdomar ger en blandad bild vilket visar på komplexiteten i frågan. I analysen framhävs följande i diskrimineringsfrågan:
”Utifrån artikel 2, skydd mot diskriminering, kan utredningen inte tydligt säga att någon enskild grupp diskrimineras. Diskrimineringen eller en olikhet består i att vissa skolor har egen idrottssal, andra har det inte. Dock är exempelvis både Paradiset och Montessori utan egen idrottssal.”

Utifrån denna skrivning innebär dagens beslut att diskrimineringsfrågan blir än mer aktuell då antal skolelever utan egen idrottshall nu minskar.

Vi ser idag att våra sporthallar är fullbokade förutom någon timme på eftermiddagen och sent på kvällarna. Detta är ganska naturligt då det är svårt att få ideella föreningsledare att ta tidiga eftermiddagspass samt sena kvällspass. Förvaltningens bedömning utifrån intresseförfrågningar från föreningslivet är att ytterligare en sporthall kommer få samma beläggning. Vissa idrotter måste idag begära dispens vid matcher i nuvarande sporthall med en ordentlig läktare då denna inte klarar korrekta planmått. Nya idrotter är på ingång i kommunen och efterfrågar idag halltider men kan inte erbjudas detta. Förvaltningen framhäver också att en ny sporthall kan också tillgänglighets anpassas utifrån gällande lagstiftning vilket ingen av nuvarande sporthallar uppfyller. 

Som politiker ska vi väga in den samlade kommunnyttan i de beslut vi tar. Nybro kommun har fortsatt behov av en ny sporthall vilket Samhällsbyggnadsförvaltningen tydligt framfört. Det blir här uppenbart för oss att C, M, KD,L o SD bortser från föreningslivets behov. Faktum är att vi inom kort behöver ytterligare en sporthall vilket innebär att kommunen hade kunnat spara pengar genom satsa på den nu och därmed få full användning av den genom skolan dagtid och föreningslivet kvällstid.

Denna diskussion hade kunnat undvikas om skolan placerats mer strategiskt vid Victoriavallen/Liljas Arena som var ett av föreslagen i skolutredningen. Men denna idé avfärdades också av samma partier.

Socialdemokraterna framförde via Tobias Fagergård under dagens möte att frågan i sig är av så pass stor vikt att den borde avgöras av fullmäktige och inte av en styrgrupp. Tobias reserverade sig också mot beslutet.

facebook Twitter Email