Det är nu vi väljer vägen för skolkommunen Nybros framtid!

Oavsett var du bor, vilka föräldrar du har, vilken bakgrund du har och vilket parti som har makten så ska du som barn få en bra skola. Det ställer krav på oss som kommun och skolhuvudman. Alla barn och alla skolor har olika förutsättningar, men det ska inte spela någon roll. Skolan ska vara kompensatorisk så att alla barn får samma möjligheter.

Skolan ska vara en plats där barn med olika bakgrunder och förutsättningar möts. Det har vi i Nybro kommun inte lyckats med de senaste åren. Segregationen ökar och förutsättningarna för barnen att få rätt förutsättningar i skolan minskar. I Nybro stad finns det skolor med mycket hög andel barn med annat modersmål än svenska samt familjer med svårare socioekonomisk situation. Samtidigt finns det finns skolor där förhållandena är omvända.

Skolsegregationen riskerar att leda till att skolor får svårt att kompensera för elevers olika behov och detta leder till en ökad stigmatisering. Det är viktigt att vi funderar på hur kan vi som kommun jobba med det kompensatoriska uppdraget, hur kan vi säkerställa att skolorna i vår kommun är bra och likvärdiga när levnadsvillkoren skiljer sig åt?
 
Vi står inför stora behov av att investera i nya skollokaler då elevantalet växer och de lokaler vi har idag inte räcker till.
 
Detta är en stor fråga, inte bara ekonomiskt. Det handlar om vad vi tror på och hur vi vill utveckla vår kommun. Hur ska vi bli en attraktiv kommun för barnfamiljer, men också behålla och locka till oss duktiga lärare och pedagoger som kan jobba med våra barn. 
Vi står inför valet hur vi vill att Nybro ska utvecklas som skolkommun.
Det är nu vi väljer vägen för de barn som ska gå i skola i Nybro de kommande 50 åren.

Om alla skolor ska vara bra skolor, måste skolsegregationen brytas. Den löser inte sig själv. Det hjälper inte enbart med nya lokaler eller mer resurser, det krävs ett batteri av åtgärder, både i och utanför skolan.
Men vi är övertygade att om barn med olika bakgrund får gå i skolan tillsammans så berikas de. Samtidigt som förståelsen för varandra ökar, minskar både utanförskap och okunskap.

Under våren gjordes en omfattande och kvalitativ utredning om framtiden skola i Nybro. I utredningen lyftes ett nytt förslag fram från utredningsgruppen som inte hade varit uppe på bordet innan. Efter samtal med utredningsgruppen och belysning av alla de alternativ som varit uppe så står det klart för oss att utredningsgruppens förslag är det mest kvalitativa och långsiktigt hållbara förslaget för kommunen.
Det är ett väl genomtänkt förslag som när det är genomfört skapat nya starka förutsättningar för att åter göra Nybro till en skolkommun med goda resultat. Det är det förslag som på allvar hanterar segregationsfrågan men samtidigt innebär att vi kommer få moderna skolor och attraktiva arbetsplatser för personalen på samtliga skolor i Nybro stad.

I korthet så innebär förslaget att en ny F-6 skola byggs längs Linneavägen i centrala Nybro samtidigt som Fagerslättsskolan och Västerängskolan går ur sina gamla lokaler. Samtidigt görs en viktig satsning på att modernisera Madesjöskolan samt att även Paradisskolan kommer omfattas av vissa åtgärder.
Som vid alla stora beslut finns det både för och nackdelar med alla förslag. Vad det gäller skolans placering vi Linneavägen är vi beredda att skruva på den för att minska behovet av att använda ej bebyggd mark i anspråk. Vi anser att detta förslag har så många fördelar och för oss är barnens framtid och möjlighet till en god utbildning högsta prioritet, det styr vårt vägval. Vi väljer också det alternativ som ger oss de bästa förutsättningarna för att locka skickliga lärare och pedagoger till i vår kommun.

Barnen är vår kommuns framtid om vi som vuxna och folkvalda inte skapar goda förutsättningar för våra barns och barnbarns framtid, vem ska göra det då?

Martina Aronsson (S) Vice ordf. lärandenämnden
Tobias Fagergård (S) Ledamot lärandenämnden

facebook Twitter Email