Mikael Svanström sjuk

Läs med webReader
Tyvärr är Mikael Svanström sjuk och det är idag oklart när han kommer tillbaka till politiken. Vi har i nuläget inte har utsett någon person för att ta Mikaels roll under hans sjukdom. Hittills har allt varit ganska oklart och i väntan på att vi vet mer kommer vi som har uppdrag som vice ordförande i nämnder och styrelser att dela på uppgifterna och ni är välkomna att kontakta oss.  Vi ska göra vårt bästa för att snabbt kunna besvara era frågor. Då vi inte är heltidspolitiker kan vi inte alltid svara direkt men lämna då ett meddelande så återkommer vi.
Ifall ni är osäker på vem som kan vad så kommer här en uppfräschning
Martina Aronsson KSAU, LoK, gruppledare KF
Stigroland Fagergård KSAU, Omsorgen
Lennart Storm Teknik och Samhällsbyggnad
AnnChristin Quist-Karlsson Individ och Familj
Ann Hammenholt Myndighetsnämnden
Börje Slättman Nybro Bostads AB
Anders Lundell Energibolagen

Viktig satsning!

Läs med webReader

Välfärden i Sverige har under den förra regeringen fått stå åt sidan till förmån för ofinansierade skattesänkningar och privata vinstintressen.
Ofta har vi fått höra om för stora barngrupper i skola och förskola, lärare och pedagoger som larmar om en allt sämre arbetsmiljö för både barn och vuxna, föräldrar som känner otrygghet för att lämna sina barn till skola och förskola.

Trots dessa signaler har ingenting gjorts.

Därför är det nu riktigt glädjande att höra att handlingsförlamningen är över. Från kommunens förskolor får vi nu höra att de satsningar regeringen genomfört nu kommer till del.

Texten nedanför är delar ur den sammanfattning av satsningen som Marita Ljungberg förskolechef presenterade inför lärande och kulturnämnden.

Utifrån barnens perspektiv. Vi får en lugnare miljö, bättre anknytning vid inskolning, mer talutrymme för varje barn, nya lek konstellationer bildas när gruppen och antalet barn i gruppen förändras. Bättre byggda och anpassade miljöer för barnens lek och aktivitet, barnen lyfter och en ökad utveckling sker. Det uppstår färre konflikter. Bättre närvaro i leken/aktiviteten och utökad uthållighet då det uppstår färre störmoment.
Barnens självständighet utvecklas mer och deras kompetens ökar. Vi får gladare barn som blir sedda.

Och utifrån pedagogernas perspektiv har det skapat bättre arbetsmiljö med minskad stress och ökad arbetsglädje. Personalens kompetens ökar då möjlighet att utöva sitt lärande ökar.

Inför en social översiktsplan

Läs med webReader

Vi socialdemokrater vill se en modern socialpolitik för att öka jämlikheten och framtidstron i hela vår kommun. Fler behöver komma i arbete och klara skolan. Segregationen behöver brytas. Därför lägger jag fram ett förslag på att införa en social översiktsplan för att öka precisionen i socialpolitiken och effektivare utforma insatser för att fler ska inkluderas i samhällsgemenskapen.
Idag ser vi hur svensk ekonomi går starkt, och regeringen ledd av Stefan Löfven (S) investerar kraftigt i jobb, välfärd och utbildning. Det är bra förutsättningar för samhällsbyggande.
Samtidigt är det tydligt att den goda utvecklingen inte kommer alla till del. Årtionden av ökade klyftor har präglat vårt samhälle. Forskningen visar att skillnader i skolresultat speglas av dina föräldrars klassbakgrund. Mellan stadsdelar finns stora skillnader i livslängd, hälsa och trygghet. Arbetslösheten är i dag betydligt högre bland utrikesfödda.
Det är uttryck för djupa orättvisor som vi måste övervinna.
En anknytande diskussion är den aktuella frågan om integrationen. En förenkling av de senaste tio årens debatt har varit en konfliktlinje mellan skattesänkningar och företagssubventioner – eller olika typer av åtgärder.
Det första alternativet provade vi i åtta år med borgerliga skattesänkningar. Vi fick ett tydligt facit: de rika blev rikare – utan att arbetslösheten sjönk. Tvärtom faktiskt. Men likaså har olika typer av breda program och åtgärder också många gånger haft stora brister.
Lösningen handlar istället om jämlika livsvillkor. I praktisk politik innebär det kvalitativa, riktade insatser som ger resultat. Just därför behöver vi en social översiktsplan.
Precis som kommunens planer för hur bostäder, vägar och natur ska samspela krävs samma precision för social hållbarhet.
En social översiktsplan skulle ge möjlighet att på trappuppgångsnivå kartlägga var risker för missbruk, arbetslöshet och skolmisslyckanden är som störst. Det skulle ge en helt annan träffsäkerhet att använda rätt verktyg för godkända betyg i skolan eller vägar in på arbetsmarknaden. Detta i samverkan med socialtjänst, föreningsliv och sjukvård för att också kunna övervinna psykisk ohälsa eller social oro som ofta är en del av problematiken.
Att bygga en jämlik kommun som håller ihop är det bästa sättet att möta segregation och välkomna fler i samhällsgemenskapen. Med en social översiktsplan kommer satsningarna på jobb, utbildning och välfärd närmare våra kommuninvånare och ger förutsättningar för att fler ges friheten att forma sina liv tillsammans med andra. Det är socialdemokratisk politik.
Därför yrkar undertecknad att Nybro kommun arbetar fram en social översiktsplan.

Stig-Roland Fagergård (S)

Betalningspåminnelse!

Läs med webReader

På kommunstyrelsens sammanträde idag hade vi en motion uppe för beslut där motionsställaren Martina Aronsson(S) ville att Nybro kommun skulle skicka ut betalningspåminnelse innan en förfallen faktura lämnades över till inkasso.

Detta kan man tycka är en självklarhet men idag skickar Nybro kommun faktiskt inte ut några betalningspåminnelser på försenade fakturor utan de går raka vägen till inkasso. Trots att vi vet att skillnaden mellan fattiga och rika ökar i Sverige. Och att många familjer lever i en ständig oro för att pengarna inte ska räcka till livets nödtorft. Vissa månader går det inte att få ihop ekonomin. Om man en sådan månad missar en räkning från Nybro kommun blir nästa månad inte lättare, då kommer det inkasso och genast har skuldbördan ökat ytterligare.
Vår kommun har en omsättning på över 1 miljard. Vi är beroende av alla våra intäkter för att kunna leverera en god service till våra medborgare, men skadan för kommunen, om vi skulle tillåta oss att skicka ut betalningspåminnelse, är bra mycket mindre för oss än för den familj som varje månad kämpar för att få ihop ekonomin.

Tyvärr fanns inte viljan hos partierna på högerkanten och Nybro alliansen tillsammans med Sverigedemokraterna röstade ner motionen.

I opposition

Läs med webReader

Det är smickrande att som oppositionsparti kunna påverka och föregå den regerande majoriteten. För det är just så man kan tolka det.
Vi socialdemokrater var före femklövern i Nybro när vi såg behovet av att höja kommunalskatten. Femklövern ratade först förslaget och sa till väljarna att de inte skulle höja någon skatt. Ändå har de sedan dess höjt skatten som vi tidigare sett behovet av.

Vi har på senare tid motionerat och givit som vallöfte att slopa de delade turerna. Förslagen har tyvärr femklövern tidigare avslagit. Men som över en natt säger de nu att de också vill slopa de delade turerna.
Jättebra för det har vi som sagt inget emot.

Vårt förslag och vår prioritering om ett kommunalt lärarlönelyft för att matcha det statliga lönelyftet har fått väldigt god uppmärksamhet i både media och av Lärarförbundet. Vi avsatte 4 miljoner till detta i våran budget. Det var i budgetförhandlingen mellan oss och femklövern som de sedan gick med på denna höjning.

Det kan kännas tungt att sitta i opposition men med facit i hand så går det att påverka en hel del.

Ny riktning för Sverige!

Läs med webReader

Vi socialdemokrater vill skapa ett samhälle som håller ihop. Vår största fiende har alltid varit de klyftor och orättvisor i samhället som begränsar människors liv och möjligheter. Klyftor som betyder flera års skillnad i livslängd och tvingar människor att leva i fattigdom i ett rikt land.

När vi tog över regeringsmakten för två år sedan var något på väg att gå sönder. Åtta år med en moderatledd regering hade ökat klyftorna och försvagat den svenska modellen. Det var resultatet av en politik som ökade arbetslösheten, försämrade statsfinanserna och satsade 19 gånger mer på skattesänkningar än på skolan.

Nu har vi bytt inriktning för politiken och utvecklar istället det som bygger Sverige både starkt och jämlikt. Vi vet hur tillväxt, välfärd och rättvisa hör ihop och är beroende av varandra.

För att stärka den svenska modellen, skapa ytterligare jämlikhet och minska klyftorna har regeringen bland annat:

Fattat beslut om 10 miljarder kronor per år för fler anställda i välfärden från och med 2017.
Tagit bort den bortre gränsen i sjukförsäkringen och förbättrat a-kassan – du ska inte bli fattig om du blir sjuk eller arbetslös.
Bekämpat barnfattigdom med till exempel kostnadsfria läkemedel och glasögonbidrag för barn, fri tandvård upp till 23 år från och med 2018 och höjt flerbarnstillägg från och med 2017.
Förbättrat för pensionärer genom sänkt pensionärsskatt, ökat bostadstillägget, tagit bort avgifter i sjukvården för de som är över 85 år och höjt tandvårdsbidrag för personer mellan 65 och 74 år.
Satsat pengar för mer jämlik cancervård med kortare väntetider, förbättrad förlossningsvård och gjort screeningprogrammet för mammografi avgiftsfritt i hela landet.
Utökat stödet till skolor med låga kunskapsresultat och stöd till förskolor med tuffa förutsättningar.
Ett samhälle som håller ihop tjänar alla på – det vet vi socialdemokrater. Därför investerar vi nu i minskade klyftor och i en stärkt svensk modell. Så fortsätter vi vårt samhällsbygge.

Vi vill avskaffa de delade turerna!

Läs med webReader

Socialdemokraterna i Nybro lovar att avskaffa delade turer inom omsorgen

Socialdemokraterna i Nybro tillsammans med Miljöpartiet och även med stöd av Vänstern har under två år vid antagande av Nybro kommuns årsbudget i Kommunfullmäktige yrkat på att Nybro kommun ska avskaffa delade turer. Även motion med samma förslag har lämnats in till Kommunfullmäktige.

Den styrande femklövern har konstant avslagit dessa framställningar med argumenten att det kostar för mycket!

Om socialdemokraterna vinner Nybrobornas förtroende vid valet 2018 där vi åter kan skapa en majoritet i Kommunfullmäktige lovar vi att per omgående ge uppdraget att avskaffa de delade turerna.

Vi socialdemokrater anser nämligen att arbetsmiljön för våra anställda är en förutsättning för att vi ska kunna leva är upp till att vara en attraktiv arbetsgivare med möjlighet att även i framtiden kunna rekrytera kompetent personal är denna åtgärd helt nödvändig.

Socialdemokraterna i Nybro

Inbjudan till medlemsmöte

Läs med webReader

Arbetarekommunen bjuder in alla socialdemokrater i Nybro kommun till medlemsmöte måndagen 10/10 kl 18.30 i Pelarsalen, Kulturhuset Kristallen

På agendan

· Nominera ombud till partikongressen i Göteborg

· Partiarbete – hur bygger vi oss starkare

· Inför kyrkovalet

Här går startskottet för det arbete som ska göra socialdemokratin till vinnande politik även i Nybro Kommun

Hjärtligt Välkomna.

Styrelsen Nybro Arbetarekommun