Nyheter

Landsbygdsfond!

Vid Nybros KS sammanträde 27 nov 2017, i samband med att ärendet avstämning kommunplanen 2018 behandlades yrkade socialdemokraterna att man skulle tillskapa en landsbygdsfond med 1,5 mkr i 2018 års driftbudget eftersom årsbokslutet visar ett stort överskott. Från fonden skulle föreningar mfl ute i de mindre tätorterna kunna söka pengar till trivselskapande åtgärder mm. KSau…

Läs mer

Regeringen reagerar i LSS-frågan!

Efter en höstbudget med stora satsningar på inte minst barnfamiljer och pensionärer har regeringen valt att sätta ner foten i LSS-frågan. ”Regeringen arbetar nu med att ta fram ett förslag till lagändring som innebär ett återställande av tidigare ordning så att assistans ska kunna beviljas för väntetid, beredskap och tid mellan insatser. Regeringen avser samtidigt…

Läs mer

Varför går det bra för Nybro?

Det går bra för Nybro, skriver Christina Davidsson (c) i Nybro tidning den 19 oktober 2017. Naturligtvis kan Christina Davidsson (c) berätta att det går bra för Nybro när den socialdemokratiska regeringen har skickat ca 120 mkr till henne och den övriga femklövern eller ska vi kalla den treklövern eftersom liberalerna har en socialde-mokratisk ledamot i…

Läs mer

Trygghetsboende

Vid omsorgsnämndens sammanträde i Nybro den 7 november 2017 fanns ett ärende om att yttra sig om ett medborgarförslag från Lenitha Petersson med flera om att det är hög tid att skapa ett centralt trygghetsboende i Nybro. Femklövern föreslog att lämna följande yttrande till Kommunstyrelsen: ”Omsorgsnämnden har tidigare påtalat vikten av ett trygghetsboende i Nybro…

Läs mer

56 miljoner i budgetöverskott, inget att skryta med!

Kommunledningen klappar sig på bröstet över det stora budgetöverskottet. De ser inte behoven som finns i kommunen, framförallt inom lärande och kulturnämndens ansvarsområde där vi Socialdemokrater känner stor oro för den rådande resursbristen. Vi har vid ett flertal tillfällen påtalat vikten av att det resursfördelningssystem vi för närvarande har också efterföljs. Tanken med systemet är…

Läs mer

Vi socialdemokrater i Nybro fick i budgeten för 2018 igenom en satsning på trygghetsskapande åtgärder med 1,5 miljoner kronor!

Läs mer

I opposition har vi socialdemokrater i Nybro ökat grundbemanningen på särskilda boenden från 0,55 till 0,65, vilket innebär ett budgettillskott för omsorgsnämnden med 8 miljoner kronor för 2018.

Läs mer

Socialdemokraterna vill ha trygghetsboende på Awe-tomten

Nytt (S)-förslag om trygghetsboende

Läs mer

Trots att vi är i opposition lyckades vi socialdemokrater, i budget 2018, få igenom satsning på en miljon kronor på ökade landsbygdsturer.

Läs mer

OMSORGEN BEHÖVER ÖKA BEMANINGEN ÄNNU MER

Nybro måste öka bemanningen på sina särskilda boenden, menar Socialdemokraterna Mikael Svanström och Stig-Roland Fagergård, Omsorgen befinner sig i en krissituation. Genom ökade statsbidrag från staten har Nybro kommun fått del av de så kallade Välfärdsmiljonerna – totalt för Nybro cirka 100 miljoner sedan regeringens tillträde. Pengarna var avsedda att stärka välfärden på kommunnivå. ”Trots…

Läs mer
facebook Twitter Email