Trygghetsboende

Vid omsorgsnämndens sammanträde i Nybro den 7 november 2017 fanns ett
ärende om att yttra sig om ett medborgarförslag från Lenitha Petersson med flera
om att det är hög tid att skapa ett centralt trygghetsboende i Nybro.
Femklövern föreslog att lämna följande yttrande till Kommunstyrelsen:
”Omsorgsnämnden har tidigare påtalat vikten av ett trygghetsboende i Nybro i
samband med neddragning av antalet särskilda boendeplatser. Trygghetsboende
är ett angeläget alternativ för den äldre människan. När detta inte finns är det
ibland nära till hands att söka särskilt boende vid ensamhetskänsla och behov av
mindre bostad än exempelvis den villa man bott i många år”.

Stig-Roland Fagergård (S) yrkar ”Att omsorgsnämnden beslutar att för kommun-
styrelsen/kommunfullmäktige påtala vikten av att man snarast uppdrar till Nybro Bostadsaktiebolag att innan 2020 bygga ett nytt trygghetsboende i centrala
Nybro”.
Efter votering röstade femklövern igenom sitt förslag till yrkande. T o m SPI som
ska företräda pensionärerna i Nybro röstade emot ett trygghetsboende!?

facebook Twitter Email