VÅRD OCH OMSORG

Vi lever längre, gruppen äldre blir fler och behovet av äldreomsorg ökar. Fler personer med stora omsorgsbehov kommer att bo kvar hemma. Det kommer att krävas större satsningar på förebyggande åtgärder och det kommer att ställa stora krav på Nybro kommuns vård och omsorg. Alla, även äldre med tilltagande ohälsa, har rätt till ett liv i frihet, rätt till sociala aktiviteter, rätt till trygghet och rätt till att själva råda över sina liv. Konkurrensen om arbetskraften och kraven att kvalificera sig som en bra arbetsplats ökar. En decentraliserad organisation där möjlighet att styra över sin arbetstid och driftsformer där personal och boende har större inflytande och påverkan kommer att vara ett måste för att öka arbetsplatsensattraktionskraft.

Vi lever längre men blir också allt friskare och behovet aven meningsfull fritid blir allt viktigare. Både i grupp och enskilt. Nybrokommun ska säkerställa att det finns bostäder anpassade för äldre i befintligt fastighetsbestånd samt att i egen regi bygga och driva särskilda boende och trygghetsboende. Behovet av platser inom omsorgen ökar ständigt. Aktuellstatistik för Nybro kommun visar att det 2030 ska finnas 500 personer fler som är 85 år och äldre. Detta innebär att behovet av boenden inom särskilt boende, demensboende samt hjälp i hemmet ökar massivt. Vilket också innebär att kostnaderna för denna verksamhet skjuter rejält i höjden. Äldreomsorgen i Nybrokommun ska utgå från vårdmodellen personcentrerad vård, där omsorgstagaren och de anhöriga är aktiva och delaktiga i planeringen och genomförandet av vården. En personcentrerad vård innebär att personens unika perspektiv ges likvärdiggiltighet som det professionella perspektivet. Arbetssituationen och därmed arbetsmiljön för våra anställda inom demensvården är idag på gränsen tillomöjlig. Grundbemanningen är idag 0,75 vilket inte är tillräcklig för att hinna med de uppgifter och den omvårdnad som de boende behöver och har rätt till.  Därför vill vi öka till 0,85. Vi ökade grundbemanningen på de särskilda boende från 0,55 till 0,65 under 2017.Det är vår uppgift att se till att arbetsmiljön inom våra verksamheter är bra. Genom att utöka grundbemanningen inom omsorgen kan vi också närma oss målet att helt ta bort de delade turerna samt värna om var tredje helgtjänstgöring. I ett jämlikt och jämställt Nybro måste vi fortsätta ta tillvara, stödja och stimulera ideella organisationer, pensionärsorganisationer och frivilligarbetare, bland annat för att stärka det förebyggande arbetet och motverka den ofrivilliga ensamheten Man talar om en budgetökning med 50 till100 % år 2030. Omsorgstagarna ska erbjudas en meningsfull och individuellt anpassad fritid, oavsett boendeform. Isolering är ett stort problem bland våra äldre.  Vi skall också sträva för en förbättring vad gäller antalet personal som en omsorgstagare inom hemtjänstträffar. 

Bra och näringsrik mat är viktig för att hålla sig pigg som gammal och för att tillfriskna efter sjukdom. God mat är också en del av en god livskvalitet. Nybros omsorgstagare skall därför erbjudas näringsriktig och god mat.  

Vi verkar för:
Att man som äldre ska ha möjlighet att själv kunna välja sin
boendeform
Nybyggnation av särskilda boenden i egen regi 
Nybyggnation av trygghetsboende i egen regi
Avveckling av delade turer
Att värna om helgtjänstgöring var tredje helg
Att öka grundbemanningen på demensboenden till 0,85 
Att ute- och innemiljö inom vård- och omsorgsnämndens
verksamhetsområde ska präglas av trygghet
Att utöka stödet till frivilligverksamheten
Att omsorgstagare inom hemtjänst ska få träffa så få personal
som möjligt
Att Nybros omsorgstagare skall erbjudas näringsriktig
och god mat
facebook Twitter Email