TRYGGHET

Trygghetsfrågan är avgörande om vi ska ha ett sammanhållet samhälle. För oss socialdemokrater är jämlikhet och jämställdhet grunden till trygghet. Trygghet handlar om att känna sig trygg hemma, på jobbet och ute i samhället. Det handlar också om att jag vet att det finns fungerande rättsväsende, sjukvård, socialtjänst och äldreomsorg som stöttar mig när jag av något skäl behöver dem.

Trygghet handlar också om att vi har en skola och ett samhälle där våra barn får växa upp till trygga och välmående individer.
Endast i ett jämlikt och jämställt samhälle kan vi känna tillit till varandra och till samhället i stort. Fler vuxna förebilder i miljöer där barn och unga vistas är en framgångsfaktor i trygghetsarbetet. Satsningar på förebyggande arbete måste gå hand i hand med myndighetsutövning om vi vill uppnå långvarig trygghet i vår kommun.

Vi kommer ha fullt fokus på att alla invånare ska känna sig trygga i sin kommun.

Vi verkar för:
Att föreningar som tar ett stort ansvar i socialt utsatta områden ska
erbjudas stöd
Att inrätta fältsekreterare igen inom socialtjänsten
Att elevhälsan ska stärkas för att minska den psykiska ohälsan bland
unga
En tryggare utemiljö genom att utveckla samverkan mellan kommunen
och Polisen i det brottsförebyggande rådet
facebook Twitter Email