SPORT OCH FRITID

Sport utgår ofta från träning och tävling, att utmana sig själv i lag eller som enskild. Fritid kan vara kultur likväl som vandring i Svartbäcksmåla. Sport och fritid skall vara jämställd och jämlik precis som allt annat i vårt samhälle oavsett religion, kön eller etnisk bakgrund. Utgångspunkten skall alltså vara att alla oavsett intresse ska ha möjlighet och lika förutsättningar att utöva sin favoritfritidssysselsättning

För att lyckas med det ska vi i första hand utveckla det vi har och se till att de anläggningar som finns är ändamålsenliga, väl underhållna och fullt utrustade. Vi vet samtidigt att det redan idag är brist på tider i våra idrottsanläggningar. Det finns även föreningar som helt eller delvis som saknar anläggningar för att utöva sin fritidssysselsättning och föreningar som idag har för små anläggningar. Vi måste därför i dialog med alla föreningar och medborgare göra ett arbete där vi tar fram nuvarande och
framtida behov av nya idrottsanläggningar oavsett om det inomhushallar eller utomhusanläggningar. När det byggs nya skolor ska även möjligheten till ändamålsenliga hallar som passar såväl skola som föreningsliv ses över.
Det finns många sporter som går att utöva i vår kommun och det finns också ett rikt friluftsliv och naturskön omgivning. Att fortsätta med planerna kring svartbäcksmåla är självklarhet. Målet ska vara att bli en kombinerad sport och fritidsanläggning för alla.

I Nybro centralort erbjuds det både inomhusgym och utomhusgym. Här behöver vi göra en insats för att se till att det skapas förutsättningar för gymanläggningar även på mindre tätorter. Även för detta krävs samverkan och dialog med det lokala föreningslivet.

Vi verkar för:
En fortsatt utveckling av Svartbäcksmåla friluftsområde samt se över
transportmöjligheter dit
En översyn av våra idrottsanläggningar och säkerställa att de är
ändamålsenliga för de idrotter som utövas i dem
Att genom samverkan och dialog med föreningslivet och invånare se
över behovet av nya anläggningar på kort och lång sikt
En bättre tillgång på tider i idrottshallar genom att bygga en ny fullstor
sporthall i samband med kommande skolbygge
Att genom samverkan med det lokala föreningslivet skapa tillgång till
gym på våra mindre tätorter
Att sport och fritids verksamheten ska vara jämställd och jämlik
facebook Twitter Email