NYBRO KOMMUN SOM ARBETSPLATS OCH ARBETSGIVARE

Nybro kommuns vision ” Med trygghet, nyfikenhet och nytänkande bygger vi en ny bro till framtidens större Nybro ” skall alltid beaktas vid rekrytering, medarbetar- och lönesamtal och skall vara vår ledstjärna i allt vi företer oss.

För att Nybro ska kunna leva upp till en bra arbetsplats och arbetsgivare krävs att vi gör goda rekryteringar av välutbildade chefer samt att resurser tilldelas så att vidareutbildning sker kontinuerligt. Detsamma gäller för övriga kollektivet.

Nybro kommun är en helhet och medarbetarna i Nybro kommun ska uppleva delaktighet och gemenskap. Därför är jämställdhetsarbetet av stor betydelse. Detta arbete ska löpa som en röd tråd genom verksamheterna. Som en ytterligare del i att stärka jämställdheten ska heltid vara norm.

Mångfald och jämställdhet är framgångsfaktorer för en bra arbetsplats. Därför ska vi aktivt arbeta med detta vid rekrytering. Alla former av diskriminering ska motverkas och mångfaldsarbetet ska stärkas. Sammansättningen av stadens anställda ska spegla medborgarna.

Nybro kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna känner att de  kan växa och utvecklas. Kompetensen som byggs upp inom organisationen måste tas till vara och Nybro kommun får aldrig tumma på sitt arbetsgivaransvar och behöver ständigt utbilda och kompetensutveckla medarbetarna. Nybro kommun ska ha en god arbetsmiljö där medarbetarna sätts i fokus. Arbetsmiljön ska präglas av öppenhet. Det skapar förutsättningar för att personalen ska göra ett ännu bättre jobb och att vi ska kunna behålla våra medarbetare under längre tid.

Sjuktalen ökar framför allt i de kvinnodominerande yrkesgrupperna. Konkurrensen om många av våra yrkesgrupper är stor både från det privata näringslivet och mellan kommuner och regioner. Därför är det viktigt att det satsas på arbetsmiljö, utbildning, friskvård mm. Heltid ska vara norm i hela kommunen utan delade turer och med humana scheman

Vi verkar för:
Trygga anställningar med heltid som norm
Att Genus- och jämställdhetsarbetet ska stärkas i Nybro kommun
En god lokal samverkan med de fackliga organisationerna
Förstärkt budget för utbildning
Att höja summan för friskvårdsbidrag till kommunens personal
facebook Twitter Email