KULTUR

Kulturen är en viktig del i ett demokratiskt och hållbart samhälle. Kulturen skapar mötesplatser som ger utrymme för mångfald och social sammanhållning. Investeringar i kultur skapar ett rikare samhälle och banar väg för nya jobb, både inom och utanför de kreativa näringarna. Därför är vi glada för att vi åter får en kulturnämnd med ett tydligt uppdrag att utveckla kulturfrågorna i vår kommun.
Vi har idag idrottsinriktningar på vissa gymnasieprogram. På samma sätt borde det finnas en möjlighet att välja en konstinriktning. Vi vill skapa möjligheter för detta genom en samverkan mellan gymnasiet och den verksamhet som finns i Pukeberg. Kulturskolan ska vara tillgänglig för alla oavsett vara man bor eller vilka förutsättningar man har. Kulturskolan ska ge barn och unga möjlighet att lära, utöva och uppleva konstuttryck. För oss Socialdemokrater är det viktigt att alla barn och unga får plats på kulturskolan och samverkan mellan skola kulturskola förstärks.

Biblioteket är en av få kravlösa platser där man har fri tillgång till kunskap. Det är en arena för social gemenskap, spännande kulturupplevelser och kunskapsinhämtning. Därför är en god tillgänglighet viktigt både fysiskt genom öppettider anpassade för besökarna, och digitalt för de som inte kan besöka biblioteket. Kulturhuset ska utvecklas till en modern kulturmötesplats där boende i kommunen och tillresta kan möta ett rikt kulturutbud.

Nybro bär ett stort kulturarv, varav Gunnar Theanders freskomålning är en viktig del. Vi vill därför verka för att säkerställa freskens bevarande och att den blir tillgänglig för allmänheten. Linnaeus Innovation Design Lab – Kompetenscenter Pukeberg är ett kompetenscenter för design, innovation och entreprenörskap. Vi Socialdemokrater ser att samverkan av detta slag är avgörande för att ta tillvara på kompetens, kunskap men också som en resurs för utveckling och tillväxt. Vi anser att det är viktigt att den samverkan som sker mellan universitetet, näringsliv och samhället fortsätter även efter att projektet har avslutats.

Vi verkar för:
Skapa en möjlighet att välja konstinriktning på gymnasiet
Att alla barn och unga får plats på kulturskolan och att samverkan
mellan skola kulturskola förstärks
Att säkerställa freskomålningens bevarande och att den blir tillgänglig
för allmänheten
Att den samverkan som sker mellan universitetet, näringsliv och
samhälle genom LidLab fortsätter även efter projektet avsluta
Att bibehålla 1 % regeln för inköp/underhåll av konst vid
byggnadsinvestering
Att genom stöd till studieförbund och kulturföreningar skapa ett rikare
kulturliv i Nybro kommun
facebook Twitter Email