JÄMSTÄLLDHET

Samhället är präglat av en maktordning där män som grupp är överordnade kvinnor som grupp. Män har större ekonomisk, politisk, social och kulturell makt än kvinnor. Detta tar sig bland annat uttryck i att män tjänar mer pengar och tar mindre ansvar i hemmet. Mäns våld mot kvinnor, förtryck och diskriminering är samhällsproblem som begränsar kvinnor.

Metoo och de vittnesmål som kommit fram visar att vi behöver arbeta med jämställdhet. Det är ingen slump att de flesta #Metoo-upprop kommer från arbetslivet. Vi behöver aktivt arbeta för att förbättra arbetsmiljön på våra arbetsplatser och vi behöver arbeta med våra barn från tidig ålder för att lära dem att flickor och pojkar är lika mycket värda. Det är där vi lägger grunden för den syn som kommer att styra och vägleda individen och prägla samhället i stort.

En förutsättning för jämställdhet är att kvinnor och mäns arbete värderas lika med lika lön för lika arbete samt att heltid som norm alltid skall gälla.

Vi socialdemokrater anser att det är helt nödvändigt att det förebyggande och främjande arbetet sker kontinuerligt för att motverka ojämnställda och ojämlika attityder i samhället.

Vi verkar för:
Trygga anställningar med heltid som norm
Nybro kommun ska samverka med tjej- och kvinnojourerna för att öka
kunskapen om och motverka våld i nära relationer
Genus- och jämställdhetsarbetet ska stärkas i Nybro kommun
Stärka Samverkan med idéburen sektor för att öka kunskapen om
kvinnors förutsättningar för att delta fullt ut på lika villkor som män
i arbetsliv, föreningsliv, studieliv etc.

En förutsättning för jämställdhet är att kvinnor och mäns arbete värderas lika med lika lön för lika arbete samt att heltid som norm alltid skall gälla

facebook Twitter Email