INFRASTRUKTUR

Nybro ska ha en infrastruktur som invånarna kan lita på. Det handlar om att bygga bort risker och faror i trafiken för att minska antalet olyckor. Det handlar också om att stimulera användandet av alternativ till bilen, bygga för att underlätta användandet av
alternativa transportmedel som kollektivtrafik och cykel. Det handlar om att säkra tillgången rent vatten, el och fiber. Vi måste öka fokus på att göra vårt samhälle mer klimatsmart och ekologiskt hållbart

Vi verkar för:
En fortsatt utbyggnad av säkra gång- och cykelvägar till skolor och
idrottsanläggningar
En sammankoppling av GC-vägar där det saknas idag
En planfri korsning vid Smedstorp
Att det tas fram nya bostadsområden för att möjliggöra byggnation i hela kommunen
Att färdigställa fiberutbyggnaden i hela kommunen
Att fortsätta bygga ut kommunalt vatten och avlopp för att säkra våra
vattentäkter
facebook Twitter Email