BARN, SKOLA OCH UTBILDNING

Nybro växer. Fler barn föds och inflyttningen ökar till vår stora glädje. Samtidigt så ställer det höga krav på att vi skapar tillräckligt med platser inom barnomsorg och skola. Idag tvingas vi till stora grupper/klasser för att vi inte har tillräckliga lokaler, vi har även svårt att klara platsgarantin inom barnomsorgen. Detta måste vi ändra på. De första skolåren är viktiga, därför ska barn som börjar i skolan i gå i de största skolorna och klasserna ska inte heller vara för stora.

Alla elever har rätt till det stöd de behöver för att kunna lämna grundskolan med fullständiga betyg och alla elever ska ha möjlighet att fullfölja sina gymnasiestudier. Dessa målsättningar uppfylls inte i dag. De senaste åren har vi sett hur klasstorlekarna har ökat, hur skillnaden mellan skolorna ökat och skolresultaten har rasat. Vi har idag en mycket ojämn fördelning av nyanlända på våra skolor, vilket gör att alla barn i Nybro inte får samma förutsättningar. Detta måste vi ändra på. För att på ett bättre sätt kunna fördela nyanlända elever på ett jämnt och rättvist måste vi se över hur vi fördelar elever mellan skolor och för att få plats med alla elever måste vi bygga nya skolor. Alla beslut som fattas ska värderas utifrån vilka effekter besluten har på segregationen. Alla elever har inte samma möjlighet till stöd och läxhjälp hemma. Därför ska alla elever erbjudas läxhjälp och studiestöd. Vi ska också följa utvecklingen kring läxfriskola i de orter som har detta och uppmuntra de enskilda skolorna i Nybro att bedöma möjligheten att införa det i verksamheten. En avgörande faktor för en god skolgång är bra lärare, därför måste vi bli bättre på att behålla våra kompetenta lärare och att locka nya. Personalen måste vidare ges goda möjligheter till fortbildning och vidareutbildning. Satsningen på det lokala lärarlönelyftet räcker inte utan fortsatta satsningar på lärarkåren är viktig. Arbetsmiljöfrågorna måste lyftas fram.  Med rådande lärarbrist är det viktigt att vi stärker de stödjande personalgrupperna i skolan. Det handlar om olika kompetenser som kan stödja elevernas inlärning. Elevhälsan är ett sådant exempel som idag befinner sig i en pressad situation med långa väntetider. 

Elever med svårigheter i skolan är ofta barn och ungdomar med problem som inte alltid har direkt samband med skolarbetet och som inte kan lösas med mer betyg eller mer undervisning. Det kan handla om depressioner eller oro för någon i familjen, ätstörningar, prestationskrav, mobbning eller sociala problem. Många barn och ungdomar behöver någon vuxen att tala med, någon att söka hjälp och vård hos. Samtidigt satsar många kommuner jämförelsevis små ekonomiska resurser på elevhälsan. Mottagningstiderna ute på skolorna behöver byggas ut. Skolsköterska, kurator, psykolog måste få mer tid för direkt möte med eleverna. Barn och ungdomar går sällan till vårdcentralen med sina bekymmer. De söker sig i första hand till sin skolsköterska för diffusa symtom och tidiga tecken på ohälsa. För att kunna ta emot barnen på deras egna premisser behöver skolsköterskan tillräckligt med tid. Andra grupper är specialpedagoger och fritidsledare. Dessa grupper frigör stora pedagogiska resurser genom att avlasta lärarna och förbättra elevernas välmående och trivsel. 

De satsningar som gjorts på barnomsorg på kvällstid räckerinte. Stängningstiden är för tidig vilket gör att föräldrar som arbetar påobekväma arbetstider inte utnyttjar erbjudandet i tillräckligt hög grad. Vimåste bygga ut barnomsorgen på obekväm arbetstid genom att erbjuda detta underdygnets alla timmar. Ingen invånare inom Nybro kommun ska behöva tacka nej tillett arbete på grund av avsaknad av barnomsorg. Vi ser ett ökat antalanmälningar om kränkningar, och vi ska fortsätta ha nolltolerans mot mobbningoch kränkande behandling. De enskilda skolorna ska utifrån sina egnaförutsättningar ges stor frihet att leva upp till målsättningen om nolltolerans.  

Vi verkar för:
Att minska storlekarna på barngrupper och skolklasser
Att alla beslut som fattas värderas utifrån de effekter besluten har på
segregationen
Att förbättra arbetsmiljön i skolan, förskolan och fritidshem
Att skolhälsovården byggs ut så elevvårdspersonalen får mer tid för det
direkta mötet med eleverna
Att öka antalet vuxna i skolan för att upptäcka elever med speciella
behov tidigare
Att säkerställa att det ska finnas trygghetspedagoger på alla skolor för att skapa en tryggare skolgång och avlasta lärarna
Att bygga ut barnomsorgen på obekväm arbetstid och erbjuda detta
under dygnets alla timmar
Att eleverna skall erbjudas läxhjälp och studiestöd samt att följa
utvecklingen i de kommuner som infört läxfri skola
En utökning av vuxenutbildningen med särskilt fokus på utbildningar
inom bristyrken
facebook Twitter Email