ARBETSMARKNAD

Arbete ger människor trygghet, stolthet och frihet. Att skapa förutsättningar för arbete, egen försörjning och full sysselsättning ska därför ges högsta prioritet.

Arbetsmarknadspolitiken är i många avseenden ett statligt ansvarsområde, samtidigt som det är på det lokala och regionala planet många av lösningarna finns. Med detta i åtanke förespråkar socialdemokraterna en offensiv lokal arbetsmarknadspolitik. Arbetet med att få fler Nybrobor i arbete måste pågå på flera plan samtidigt. Det kan vara i samverkan med olika förvaltningar inom staden men det kan också betyda samverkan med andra aktörer som den idéburna sektorn och/eller näringslivet.

Trots att Nybro kommun har ett mångfacetterat näringsliv och därmed ett brett utbud av arbetsplatser, är arbetslösheten högre än rikssnittet. Utbildningsnivån är låg och arbetskraftsutbudet matchar inte efterfrågan. Att höja utbildningsnivån är ett prioriterat område om arbetslösheten kunna bli lägre.

Nybro kommun har alla förutsättningar att bli en möjliggörare för att få fler Nybrobor i arbete, studier och därmed färre i arbetslöshet. Trots arbetslösheten minskar överlag kan vi att den ökar för vissa specifika svaga grupper. Samtidigt har många arbetsgivare allt svårare att rekrytera. Det ställer stora krav på att möta upp behovet, bland annat med fler utbildningar inom bristyrken. 

Samagerandet med Arbetsförmedlingen ska utvecklas och förstärkas, bland annat genom att ta del av statliga arbetsmarknads- och utbildningssatsningar och därmed möta efterfrågan på kompetent personal. Statliga arbetsmarknad-åtgärder är en stor tillgång som ska användas för att minska kostnaderna för försörjningsstödet.

Insatserna ska fördelas och genomföras efter behov och på jämställda villkor för att bryta könsnormer på arbetsmarknaden.

Yrkes-SFI (svenska för invandrare samtidigt med arbete/praktik) ska vidareutvecklas och vi ska utveckla möjligheten att kombinera olika skolformer och studier med förvärvsarbete.

Nybro kommun ska aktivt arbeta för samverkan med Arbetsförmedlingen under etableringstiden. Validering är ett viktigt verktyg som behöver utvecklas via samarbete med näringsliv och fackliga organisationer och bör omfatta såväl nyanlända som personer som bott i Nybro en längre tid.

Vi verkar för:
Att skapa goda förutsättningar för företag och medborgare och
etablera sig
Att samverkan med Arbetsförmedlingen ska utvecklas och förstärkas
Att förbättra matchningsarbetet i samverkan med Arbetsförmedlingen – aktiva individuella insatser utifrån arbetsmarknadens behov, såväl
teoretiska som praktiska
En utökning av sommarpraktiken
Att satsa på utökad kommunal praktik för nyanlända
facebook Twitter Email