Jutegården flyttas inte


På fredagen kom det väntade beskedet att verksamheten i Jutegården blir kvar. Detta har föregåtts av en intressant demokratisk procedur. Som framgår av nedanstående pressmeddelande fanns det en idé om att förbättra verksamheten i mer ändamålsenliga lokaler. Men traditionen och tryggheten i nuvarande Jutegården visade sig vara starkare. Efter en grundlig undersökning av kommunchefen Jan Lagerqvist och en presentation av ett tänkt kommande plusboende där de nya lokalerna skulle ingå, visade ett flertal organisationer tummen ner. Efter en redovisning av synpunkterna från brukarna beslöt Markus Lund (S), Peter Lilja (M) och John Green (MP) att följa brukarnas uppfattning, helt i linje med tidigare löften. Jutegården kommer därmed att vara kvar i nuvarande lokaler. Hur det blir med det tänkta plusboendet är det nu upp till byggherren att bestämma.

Hans Dahlström AK:s INFO-utskott

Pressinformation:

Vid KSAU:s sammanträde i december beslutade ett enigt arbetsutskott att undersöka om det finns möjlighet att förbättra och utveckla den verksamhet som i dag bedrivs på Jutegården genom att förflytta den till annan plats. I syfte att klarlägga detta gavs Jan Lagerqvist uppdraget att genomföra en förutsättningslös utredning. I detta arbete skulle organisationer och brukare ges möjlighet att påverka lokalerna och lämna förslag och önskemål. Efter detta presenterade Jan ett skissförslag som man hade möjlighet att på nytt lämna sina synpunkter på.

Efter att uppdraget nu är genomfört och åsikterna sammanställda kan vi konstatera att en flytt inte förordas av majoriteten av brukarna. Vi har i tidigare pressinformation redovisat att vi avser att följa brukarnas lämnade synpunkter i ställningstagandet kring en eventuell flytt av Jutegården. Mot denna bakgrund kommer vi således inte att genomföra en flytt av den verksamhet som idag finns på Jutegården.

Anledningen till den genomförda utredningen var att se om det fanns möjligheter till att utveckla den viktiga verksamhet som i huvudsak riktar sig till de äldre i vår kommun. Även om skissförslaget sannolikt är ett relevant alternativ anser vi att brukarnas uppfattning, vilket vi som sagt kommunicerat tidigare, skall väga tyngst i sammanhanget. Det är i dialog med kommuninvånarna vi har störst möjlighet att utveckla vår kommun.

Markus Lund (S) Peter Lilja (M)John Green (MP)

facebook Twitter Email