Inför en social översiktsplan

Vi socialdemokrater vill se en modern socialpolitik för att öka jämlikheten och framtidstron i hela vår kommun. Fler behöver komma i arbete och klara skolan. Segregationen behöver brytas. Därför lägger jag fram ett förslag på att införa en social översiktsplan för att öka precisionen i socialpolitiken och effektivare utforma insatser för att fler ska inkluderas i samhällsgemenskapen.
Idag ser vi hur svensk ekonomi går starkt, och regeringen ledd av Stefan Löfven (S) investerar kraftigt i jobb, välfärd och utbildning. Det är bra förutsättningar för samhällsbyggande.
Samtidigt är det tydligt att den goda utvecklingen inte kommer alla till del. Årtionden av ökade klyftor har präglat vårt samhälle. Forskningen visar att skillnader i skolresultat speglas av dina föräldrars klassbakgrund. Mellan stadsdelar finns stora skillnader i livslängd, hälsa och trygghet. Arbetslösheten är i dag betydligt högre bland utrikesfödda.
Det är uttryck för djupa orättvisor som vi måste övervinna.
En anknytande diskussion är den aktuella frågan om integrationen. En förenkling av de senaste tio årens debatt har varit en konfliktlinje mellan skattesänkningar och företagssubventioner – eller olika typer av åtgärder.
Det första alternativet provade vi i åtta år med borgerliga skattesänkningar. Vi fick ett tydligt facit: de rika blev rikare – utan att arbetslösheten sjönk. Tvärtom faktiskt. Men likaså har olika typer av breda program och åtgärder också många gånger haft stora brister.
Lösningen handlar istället om jämlika livsvillkor. I praktisk politik innebär det kvalitativa, riktade insatser som ger resultat. Just därför behöver vi en social översiktsplan.
Precis som kommunens planer för hur bostäder, vägar och natur ska samspela krävs samma precision för social hållbarhet.
En social översiktsplan skulle ge möjlighet att på trappuppgångsnivå kartlägga var risker för missbruk, arbetslöshet och skolmisslyckanden är som störst. Det skulle ge en helt annan träffsäkerhet att använda rätt verktyg för godkända betyg i skolan eller vägar in på arbetsmarknaden. Detta i samverkan med socialtjänst, föreningsliv och sjukvård för att också kunna övervinna psykisk ohälsa eller social oro som ofta är en del av problematiken.
Att bygga en jämlik kommun som håller ihop är det bästa sättet att möta segregation och välkomna fler i samhällsgemenskapen. Med en social översiktsplan kommer satsningarna på jobb, utbildning och välfärd närmare våra kommuninvånare och ger förutsättningar för att fler ges friheten att forma sina liv tillsammans med andra. Det är socialdemokratisk politik.
Därför yrkar undertecknad att Nybro kommun arbetar fram en social översiktsplan.

Stig-Roland Fagergård (S)

facebook Twitter Email