Att ta ansvar!

”Vi vill för fullmäktige och dess revision i ett särskilt yttrande markera att vi inte tar ansvaret för de stora ekonomiska underskotten i nämnderna under 2011”. Så skriver centern i ett yttrande över en delårsrapport i Nybro. Frågan är om man som ledamot i en nämnd ,eller till och med i några fall som vice ordförande, kan frånsäga sig ansvaret för nämndens ekonomi? Partiet har fått förtroendet från väljarna att tillsätta ledamöter i nämnderna och för detta uppbär ledamöterna ett arvode. För på mötet närvarande ledamöter ett arvode som i princip skall täcka de kostnader de har för uppdragets utförande. Ordförande och vice ordförande har ett fast arvode för att de skall avsätta tid för att mer grundläggande kunna vara insatta i verksamhetens skötsel och ekonomi, förbereda möten och ta vissa beslut på delegation. Visserligen kan ledamöterna reservera sig mot enskilda beslut, men om en nämnd skall fungera måste ledamöterna ha ett gemensamt intresse för en bra verksamhet. Man måste samarbeta i en strävan att uppnå optimalt resultat. Att bedriva skyttegravskrig gagnar knappast verksamheten eller medborgarna. Därför uppstår frågan, kan man frånsäga sig ansvar för de beslut som fattas i den nämnd man sitter som beslutande i?
Hans Dahlström (S) ledamot i Nybro fullmäktige

facebook Twitter Email